Запись

Аьрасат — ттул ватанни

Лахьхьу Лакрал райондалий дунни Аьрасатнал Кьини кIицI дуллалисса байран. Байран сакин дурну дия райондалул Магьирлугърал идаралул. Муний гьуртту хьунни райондалул администрациялул бакIчинал хъиривчу Соня Макьаева,

Запись

ЧIарадиял зунттавусса лакрал «жазира»

Оьрмулул хъуниминнан кIулхьурчагу, жагьилминнан хаварвагу бакъахьунссар лакрал 9 «жазира» бушиврия Дагъусттаннал цайми районнайгу: Бархъал, Хъюл, ЦIалакъян, Уручул – Ахъушиял райондалий; Дюкъул ва Ялув ЧIатIлухъи – Рутуллал райондалий; Шал – ЧIарадиял райондалий; Шадун – Дахадаевуллал райондалий; Советское – МахIарамккантуллал райондалий.

Запись

Минводрайнсса ссав тIиртIуссар

1993 шинал хIасул дурсса «Аэросервис» тIисса компания Кьиблалул Аьрасатнаву пассажиртал ххилаххисса 4 компаниялувасса ца хъанай дур. 2012 шиная шиннай му компания зий дур Сочилия, Краснодардая Ухссавнил Ккавкказуллал шагьрурдайн пассажиртал ххилай.

Запись

Багъру бугьан ччиминнан кумаг буллай бур

Шяраваллал кIанай яхъанахъисса инсантуран кумагран, ми давурттал щаллу баву ва шяраваллил хозяйствардал бакIлахъия гьаз даву мурадрай, паччахIлугъ кумаг буллай дур багъру бугьан ччисса инсантуран. Мукуннара «Эффективный агропромышленный комплекс» цIанилусса хасъсса проектгу сакин дурну дур. Багъру бугьаврия цIуххин на хьунаавкьуссияв Ккуллал райондалийсса шяраваллил хозяйствардал ва лагмасса тIабиаьт дуруччаврил управлениялул хъунама Рамазанов Рустам ХIасановичлущал.

Запись

ЦIуну буллалисса школалийсса давурттив

КIинтнил зурдардий къазийгу бивкIун, май зуруй дайдирхьунни Ваччав цIуну буллалисса школалийсса давурттив. Гьашину сентябрь зуруй цIусса школалул къатраву дуккаврил шин дайдишинсса куццуй давурттив къуртал дуван хIарачатрай бур строительтал.

Запись

Дуниял оьрчIал иттах

Майрал 30-нний Ваччав Жагьилтурал центрданий хьунни дуклаки оьрчIал дирхьу­сса суратирттал конкурс. Мунил сиптачину бия Ккуллал райондалул жагьилтурал ва туризмалул комитет. Конкурс хас бувну бия ОьрчIру буруччаврил кьинилун.

Запись

Ядувара жяматрал аьмсса хъус

Уттигъанну Ккуллал райондалул «Щунудагъ» телеканалданувух на, Ккуллал шяравасса Маммаев Рамазаннул, ихтилат бувссия цаппара жула лагма-ялтту ялапар хъанахъисса, ца-ца чIумал жущала щябикIлай, бизлазисса,

Запись

МахIачкъалаллал аэропорт бавххунни

Миллиардер Сулайман Керимовлун гъансса «Международный аэропорт Махачкала» ОАО ххув хьуссар МахIачкъалаллал аэропортрал хъус машай дуккан даврил конкурсрай. Июньдалул 6-нний Ростоврай хьусса аукциондалий байбихьулий ккаккан бувсса багьа бивкIссар 283, 484 млн.

Запись

Шаттаз

Сайки ххюцIалла шинал хьхьичIва Оьргърал шяраватусса АхIмадхан Абубакардул чивчусса «Магьилул къалиян» тIисса лу лакку мазрайн таржума бувну итабавкьуна.

Запись

ДакIний дитанну къучагътурал цIарду

Дунияллул Цалчинсса дяъви хьуну 100 шин хъанахъисса иширан хасну майрал ахирданий Бакуй хьуну бур «Малоизвестные страницы истории, уроки прошлого и призыв к будущему» цIанилусса миллатирттал дянивсса элмийсса конференция. Конференциялул сакиншинна дурну дур Азирбижаннал Республикалул президентнал иширтталсса буллалисса управлениялучIасса политикалул чагъардал Архиврал.