Запись

Дунияллул халкьуннал инвестициярдал форум «Сочи-2013»

Сентябрьданул 27-нний тIивтIунни ХII Дунияллул халкьуннал инвестициярдал форум «Сочи-2013». Форумрай гьуртту хьунни ДР-лул Президент Рамазан АьбдуллатIипов бакIчисса Дагъусттаннал делегация. Вай гьантрай Сочи цаппара гьант­райсса щалва билаятрал инвестициярдал ва экономикалул дязанну хьуну бия. Гьашину форум хьунни Имеретиннал кьанив Олимпий кластерданул зуманивсса МикIирал дворецраву.

Запись

Р. АьбдуллатIипов: «Мукъул тархъаншиву цила кьаралданийссар дикIан аьркинсса»

Вай гьантрай дайдирхьунни «Вся Россия – 2013» тIисса XVII журналистътурал фестиваль. Му дур журналистътуран хъуннасса агьамшиву дусса форум. Гьар шинал АьФ-лул Журналистътурал союзрал ЛухIи хьхьирил зуманив батIайссар билаятрал

Запись

Дагъусттаннай чIявусса наркотикру щуруй бур

Вай гьантрай республикалул ФСКН-лул управлениялул къатраву хьунни пресс-конференция. Микку гьуртту хьунни управлениялул хъунама Энрик Муслимов ва пресс-службалул хъунама Ширинбек Шихабидов.

Запись

Шаэр, чичу, драматург дакIнийн утлай

Ттигъанну Гъумук Магьирлугърал къатлуву хьунни лакрал шаэр, чичу, драматург ва таржумачи МухIуттин Чаринов ниттил увну 120 шин там шаврил юбилейран хас бувсса литературалул мажлис.

Запись

Зун ччинахун цичIар къадахчайссар

ЦIусса миналий цIусса оьрму дузал буллалисса тагьардануцIун дархIусса захIматшивуртту ялун ххи хъанай дур гийхми школардал, учительтурал ва му сфералуву зузиминнал къайгъурдайн. Ци тагьар дур цIусса миналийсса школардал, цукунсса масъалар­ттащал хьунабакьлай бур шикку зузисса

Запись

Новостройрайсса ярмарка

Шяраваллил хозяйствалул зузалтрал кьинилун хасну, гьар шинах ЦIуссалакрал райондалий дувай, хъунмурчIин райондалийсса хозяйствардал продукция дахлахисса, ярмарка. Мукуннасса ярмарка дувай Новостройрайгу, гийхсса агьалиналгу аьркинмур машан ласуншиврул. Уттигъанну, оьр­мулул

Запись

ЦIуссалакрал райондалий

Гьар шинах сентябрь зурул дайдихьулий ЦIуссалакрал райондалий 1999 шиналсса дяъвилул ишру дакIнийн бутлатисса мероприятиярду дувай.

Запись

Лагь къашайсса Мауглил чIу

Ларгсса нюжмардий Дагъусттаннайн бувкIунни «дунияллул оьрчIал театрдал нинуну» хьусса бюхттулсса Наталия Сацлул цIанийсса Москавуллал паччахIлугърал академический ОьрчIал музыкалул театр.

Запись

Аьщун дирзсса ччаву

Гъинттул Буршай къачагътурал канища ивкIусса ХIамзатов Абакар увсса кьиния лахьхьу. Оьрмулул 32 шин хьунтIиссия . Оьрму щуттариссар учай. КIялассаннул хъирив — лухIисса, лухIиссаннул хъирив — кIяласса. Гьава кунна кьинилун цимирагу журалийн дакI