Запись

Ссан ва цукун харж буллалиссар бюджет

Октябрьданул 4-нний, жула паччахIлугърал бакIчи Владимир Путиннул каялувшиврулу, хьунни ПаччахIлугърал советрал заседание. Ганий ххалбивгьунни бюджетрал харжлугъраясса мюнпат ххи баврил масъалартту. Заседаниялий гьуртту хьунни Дагъусттаннал бакIчи Рамазан АьбдуллатIипов.

Запись

МахIачкъала уттигу щинахьхьун лавгунни

Вай гьантрай 2 кьини кьакъадагьавай лачIлай дия хьхьурайгу, дяхттагу, ххуллурдавух щинал аьтартту бия най, бярду бия хьуну. Халкь цирича, машинарттувагу занан къашайсса тагьар дия чIявусса кIанттурдай. Итни кьини даврийн гьан

Запись

«Мюрщи щаращал щурщу» школардан бахшиш бунни

ЧIявучин бавссар уттигъанну «Дараччи» клубрал хъунмур Мариян Илиясовал сипталий дунияллийн бувксса «Мюрщи щаращал щурщу» тIисса, лакрал шаэртурал назмурду, личIи-личIисса магьри ва хаварду бивщусса луттирая.

Запись

Дагъусттан — Аьрасатнал бутIар

Гьар шинах кунма, гьашинугу сентябрьданул ахирданий хьунни щалагу Аьрасатнал Журналистурал съезд. Гъирарай бавтIун бия азаллийсса журналистал, гьарцагу билаятрал регионнаясса халкь. Цу­ппагума тана та хIакьину ххишала бакъа дунияллий машгьурсса Сочи шагьрулийн.

Запись

Кьурбан-байран

Кьурбандалул кьини хъанахъиссар бусурманнал яла хъунмур байран. Му дикIайссар Зуль-хIижжа зурул 10-мур кьини. Мунил хьхьичIсса кьини Аьрафатрал кьинири. Байрандалул хъиривсса шанма гьантлуйн (11-мур, 12-мур, 13-мур) учайссар ташрикьрал гьантри куну. Аьрафатрал кьинигу хьхьичI кьинигу зума дугьаву суннатссар.

Запись

Нюжмар дакIний лирчIунни…

Ссайну дакIний лирчIри вин ларгсса нюжмар? Укунсса суал булару жу лях-карах ПатIимат Ахкуева, учительница: — Дунияллийми ишру хIисавравун ласурча, Американаву бюджет кьамул баврил дазу рищун къахъанай хIукумат

Запись

Инсан ивкIусса бунагь ссалчIав къашюшайссар

Оьрмулуву чансса хьунакъабакьай ишру инсантурал куннайн куннал сси-къащи, къаччанбикIавуртту хьусса, ссивцIу багьсса. Амма ци зарал цанма барчагу, кьисас ласлай цама оьрмулуцIа ан щихьчIав ихтияр дакъассар.

Запись

Культуралул кюру цIуминалий

Жунма кIулли республикалий ХIукумат цIуссалак цIусса миналийн бизан баврил масъала анавар буккан буллай душиву, кIира-шанна шинал мутталий цIусса миналийн бизаву щаллу хьун

Запись

Учитель, лахъссар вил кьимат!

Учительнал цIаницIун бавхIусса бур гьарицагу инсаннал яла тIааьнми, яла чаннами асарду. ЦIадурксса аьлимчунал, ххуйсса хIакиннал, инженернал, строительнал, цумацагу пишакарнал кIулшивурттал гьану школалий бизай. КIулшивуртту дусса пишакар аьркинну ур гьарица аралуву. КIулшивуртту дулаврицIун учительнал