Уча дакIнин малхIанмур балай

Ана-анаварну хьхьичIуннай хъит увкуну нанисса аралун на хIакьину ккалли давияв Да­гъусттаннал эстрадалул ара. Цаннаяр ца гьунар бусса, цаннаяр ца яргсса ва итххявхсса балайчитал жула лакралгу чансса бакъар.Миннава­сса цану, махъ бакъа, хIисав хъанай бур Залихха Катибовагу. Читать далее

Хъарас щаврил байран – Ккулув

Апрель зурул 14-нний Лаккуй Ккуллал шяраву хъарас щаврил байран дурунни. Га кьининин даруну диркIсса дуниял, ссавницIун аьрщи цачIун дуллай, кIусу-кIутIу тIий, марххала буллалисса дия. Читать далее

Республикалий ттардал бувну бур 3 млн. чIируннал

Апрельданул 14-нний УнцIу­кIуллал райондалий Шамилкъалаллал шяраву ДР-лул шяраваллил хозяйствалул ва бакIлахъиялул министр Аьбдулмуслим Аьбдулмуслимовлул дунни республикалул зунттал районнал округрал вакилтурал батIаву. Читать далее

«Уссар тIар ччаврил Аллагь»

ПАТIИМАТЛУЛ АДАВ ВА МАССАВ

Жула буттахъал жуйнма тапшур бувсса ниттил маз ябавриву, му кьадрулий буруччавриву, жула оьрчIалгу му цанма бутIурай бивсса яла ххирамур ххазинану кьамул бавриву ца агьам­сса кIану бугьлай бур, Читать далее

Жижара

ХIажинал арс Эффендиев МахIмуди
Уттигъанну, захIматсса азаруннища ххассал къавхьуну, ахиратравун лавгунни ххаллилсса зунттал чув, ХьурукIратусса Эффендиев МахIмуди. Читать далее

Республиканская газета "ИЛЧИ" на лакском языке