«Анжилул» цалчинсса ххувшаву

Июльданул 21-нний ччалли дурккунни футболданул командартту – «Анжи» ва «Амкар». ХьхьичIми тIуркIурдай кIирагу команда дух хьунни: жуламур ЦСКА-лия 3:1 счетращал, «Амкар» Грознай шагьрулий «Ахмат» командалия 1:0 счетрайну. Читать далее

«Чагъанттул чIурдугу», лакку улчагу

Ва зурул байбихьулий Лакрал театрданул кIива труппа лавг­ссар районнайн гастроллай «СахIналул усттартал Дагъус­ттаннал агьалинан» тIисса проектращал. Ца труппа, «Чагъанттул чIурду», концертрал программалущал — Лакрал райондалул щархъавун. Читать далее

ДакI ххари дуллалисса оьрчIал гьунарду

МахIачкъалаллал №33 школа-гимназиялул дуклаки душ Дарья Лысова Москавливсса «ПатриУм» тIисса гъинтнил лагерьданий сакин дурсса «Миллатирттал культурардал хасшиннарду» цIанилусса видео-конкурсрай кIилчинмур кIанттун лайкь хьуну бур. Читать далее

ЦIунилгу ЕГЭ дулаврил масъаларттая…

Республикалул КIулшивуртту дулаврил ва элмулул министерствалул вай гьантрай дайдирхьуну дур «Зоны риска» тIисса федерал программалул лагрулийсса, гьашину ЕГЭ дулайни хьусса диялдакъашивурттацIун дархIусса даву. Читать далее

Джазрал аьнтIикIа

Ларгсса нюжмаркьини МахIачкъалалив Дагъус­ттаннал ПаччахIлугърал филармониялул гъинтнил залдануву хьунни Дунияллул халкьуннал конкурсирттал лауреат Халида Абуевал цила буттал ватандалий дуллалисса цалчинсса цилалусса концерт. Читать далее

Заннала лекторну ляхъан увсса аьлимчу

Дагъусттаннал паччахIлугърал университетраву 70-кусса шиннардий математикалул факультетрай дуклай бивкIсса студентътал хIакьинусса интернет-сайтрай тIий бур укун: «Ванал лекциярттах жу вичIи дирхьуну бикIайссияв, Читать далее

Криминандалул хаварду

Ххуллий оьзру хьунни

Июль зурул 16-нний ссят 21.30 хьусса чIумал Къайтагъуллал райондалий Маджалис-Мамедкъала ххуллий «ВАЗ-2106» машиналий нанисса 42 шинавусса адамина хьунив ххуллийн увккун щун бувну бур тракторданийн. Читать далее

ДачIи шинал хIасиллу дунни

Июль зурул 17-нний Дагъусттаннал Виваллил иширттал министерствалий хьунни коллегиялул заседание.
Шикку гьуртту хьунни Аьрасатнал МВД-лул Агьаммур управлениялул Ухссавнил Ккавкказуллал федерал округрайсса хъунама, Читать далее

Республиканская газета "ИЛЧИ" на лакском языке