Новость на родном

Ккуллал райондалийсса бувчIавурттая

Щалагу республикалий кунна, Аьрасатнал Президентнал бувчIавуртту Ккуллал райондалийсса щархъавугу ларгунни цукунчIавсса низамрава бувксса кIанттурду къавхьуну. Гьашинусса бувчIавуртту цукун най дурив ххал дуван лакрал шаннагу райондалийсса щархъавун бивунни «Илчи» кказитрал зузалт. Ккуллал райондалул ТИК-рал председатель МахIаммад АхIмадовлул кIицI лавгуна, гьашину чIявусса инсанталгу гьуртту хьуну, лавайсса даражалий ларгшиву Аьрасатнал Президентнал бувчIавуртту. – Ва ххуллухь инсантал хъинну жаваблувну...

Новость на родном

Аьраличувнал нитти-буттачIан бивунни

ЧIяйннал Магьирлугърал къатлул хъунмур СалихIат Алхасовал каялувшиннарай хьунни «Время выбрало вас» тIисса цIанилусса, интернационал бурж лахълай бивкIсса Аьралитуврал кьинилун хас дурсса акция. Акциялул лагрулий СалихIат ва «ЧаннацIуку» кказитрал корреспондент Арсен Аьбдуллаев бивунни Украиннал аьрщарай нанисса хасъсса операциялий гьуртту хъанахъисса ЧIяйннал шяравасса Нариман МахIаммадаьлиевлул нитти-буттачIан. Украиннал аьрщарай хасъсса операция бачин бувния шийнай Бухариннул ва Сонял арс...

Новость на родном

Ттул асардал дуниял

Хъусращиял агьалинан шадсса, ххарисса кьини хьунни августрай Шяраваллил кьини кIицI лаглай. Жямат ххарину бия, дунияллул цумур бутIуй цивппа ялапар хъанай бунугу, хьунабакьинсса, куннан кув ккаккансса хIалу дагьну тIий. Ххари къабуван куннасса дакъая лагмара­сса тIабиаьтгу: бюхттулсса зунттал дянив, агьалинал ччанналух уртту-тIутIан палцI кусса ЦIубай-Арнил майдан талихIрал авлахъ кунма тIитIибавкьуну бия. Щюллисса, кIукIлусса кув­ссай, дюхлулсса, марцIсса гьавалул...

Новость на родном

ОьрчIансса бахшиш

Хъусращиял шяраву Тахакьа АхIмадовлул цIанийсса школалий къуртал бавай бур «Газпром – детям» программалул лагрулий буллалисса ттизаманнул журалийсса спортрал площадка. Шикку оьрчIаща бюхъантIий бур кIинтнил ва гъинтнил журалул спортрал тIуркIурдахун машхул хьун. Буллай бур футболданий, волейболданий, баскетболданий, хоккейрай буклансса майданну. ОьрчIаща бюхъан тIий бур уква спортрахун машхул хьун. Спортрал объект буллай бур Санкт-Петербурграясса «Строй-Фронт» ООО-рал зузалт....

Новость на родном

Ларгсса шинал хIасиллу

Августрал 29-нний Ккуллал райондалул кIулшиву дулаврил идарарттал зузалтрал Августовский совещание хьунни. Ваний гьурттушиву дурсса райондалул администрациялул бакIчи Шамил Рамазановлул барча бунни педагогтал цIусса 2023-2024 дуккаврил шинащал, чIа увкунни давриву хьхьичIуннайшиву, цIуллушиву, хъинмур ва ххуймур. Совещание дайдишин хьхьичI дакIнийн бивчунни райондалул школардай зий бивкIсса аьпалул хьусса педагогтал ва хасъсса аьралий операциялий жанну дуллусса аьралитал. Дунни 2022-2023...

Новость на родном

К первоклашкам, уже сидевшим в своем новом классе, заглянул глава Кулинского района Шамиль Рамазанов

К главным героям мероприятия — первоклашкам, уже сидевшим в своем новом классе, заглянул глава Кулинского района Шамиль Рамазанов, чтобы поздравить и обрадовать деньгами. Он вместе с делегацией в составе депутатов Народного Собрания РД Камиля Давдиева и Мурата Пайзулаева совершил обход капитально отремонтированного корпуса для начальных классов.

Новость на родном

Выездное совещание в Кулинском районе

Помощник Главы РД Сайпудин Сайпов провел выездное совещание в Кулинском районе 24 августа помощником Главы РД Сайпудином Сайповым совместно с сотрудниками аппарата Антитеррористической Комиссии в Республике Дагестан заслушан глава МО – председатель АТК МО «Кулинский район» Шамиль Рамазанов. Также проверена организация деятельности антитеррористической комиссии в МО «Кулинский район» по профилактике терроризма, исполнение решений АТК в...

Новость на родном

ШколардуцIу буккан буллай бур

Гъан хъанай дур дуккаврил шин. Мунийн бувну зунттал щархъай школарду бакьин буллай, хIадур хъанай бур дуклаки оьрчIру хьуна- бакьин. Ккуллал шяраву Х. Мурачуевлул цIанийсса 1-мур школалий кIилчинмур корпусраву нанисса давуртту щаллу шавай дур. ЦIанасса чIумал 90% давурттал дурну дур. Ва школа Президентнал программалийну цIу буккан бан ккаккан бувну бур. Идара бакьин буллай бур ттизаманнул технологиялий:...

Новость на родном

СумбатIул, барча зул байран!

Танийгу, СССР-дунийгу, утти Аьрасатнавугу август зурул хьхьичIра-хьхьичIсса алхIаткьини кIицI лагайссар Муххал ххуллучинал кьини. СумбатIуллал агьалинал оьрмулулгу, даврилгу, маэшатралгу кьадар 19-мур ттуршукулул 70-ку шиннардия шийнмай хIакьинунин бавхIуну бур муххал ххуллуцIун. ХьхьичIа-хьхьичI муххал ххуллул даврий зун лавгун ур, цал Ингилиснаву даву лахьхьин лавгун, яла Аьрасатнаву зий ивкIсса, Тамаза тIисса гуржиричув, Арчиллулгу СумбатIливсса Аьйшатлулгу арс. Мунал хъирив лавгун...

Новость на родном

Школарду хIадурну бур оьрчIру хьунабакьин

Гъан хъанай дур цIусса дуккаврил шин. Къуртал шавай дур «Модернизация школьных систем образования» тIисса федерал программалул лагрулийсса дуккаврил идарарттал капитальный ремонт. Дагъусттаннайгу хъуннасса къулагъас дуллай бур ва программалух. ДР-лул премьер-министр Аьбдулмуслим Аьбдулмуслимов цува иллай ур ремонт нанисса школардайн. Министртурайнгу тапшур бувну бур районнай ва шагьрурдай ремонтрал давуртту цукунсса тагьарданий дурив ялтту буккан. Зулайхат ТахакьаеваЛаргсса нюжмардий...