Запись

Авгъан дяъви байлитIаврил нюжмар

СССР-данул армиялул каялувчину ивкIсса генерал Громовлул увкуссар: «Ттуяр махъ Авгъаннаву СССР-данул цаягу саллатI къаливчIссар», — куну. Ларгунни ганияр махъ 30 шин.

Запись

Магьирсса карунних – караматсса суратру

ЦIуссалакрал райондалийсса Пионертурал ва дуклаки оьрчIал къатлуву дарсирдая махъ чIун мюнпатну гьан дуван ччиминнан тамансса кружокру дур. «ЧIава художник» кружокрал лахьхьин бувай оьрчIан суратру дишингу,

Запись

ХIасратгу, хIурматгу хIаласса кьини

Дагъусттаннал жагьилтурал тиккугу бурувччуссар яхI [dropcap]Ф[/dropcap]евраль зурул 15-нний МахIачкъалалив хьунни совет аьрал Авгъаннава буккан бувну 30 шин шаврин хас бувсса мажлисру.

Запись

Жижара

Султаннул арс Хасайхъал Серго [dropcap]Ф[/dropcap]евраль зурул 14-нний, оьр­мулул 78 шинаву, хъун бакъасса хIаллай къашавайгу ивкIун, жуятува личIи хьунни гьарцагу чулуха инсаншиврул бутIа 

Запись

«ХIакьину яла захIматмур дур социал тема»

Сочилийсса Аьрасатнал инвестициярттал форумрал махъра-махъмур кьини Дагъусттаннал БакIчи Владимир Васильев гьуртту хьунни АьФ-лул ХIукуматрал Председатель Дмитрий Медведевлул билаятрал субъектирдал бакIчитуращалсса хьунабакьаврий. Муний ххал бивгьунни социал бутIа лябуккан баврин хасъсса национал проектру дузрайн дуккан даврил масъалартту.

Запись

Хьхьирил ва жамирдал ясир

Дунияллул мукьвагу мурцIнийх кIама бивщусса лакрава чIявуми чIун-чIумуй бучIай Дагъусттаннайн, гьантта-кIива, нюжмар цала тарихийсса ватандалий дуван.

Запись

КIива миллатрал цIанихсса душ

[dropcap]Ф[/dropcap]евральданул 19-нний МахIачкъалалив, М. Горькийл цIа­нийсса Оьруснал драмалул театрданул Хъунмур залдануву хьунни чичу, шаэр, публицист, тарихчи, художник, хIакин Мариям Ибрагьимован 100 шин шаврин хас бувсса аьпалул мажлис.