23.02.2019

Архив по дням: 23 февраля, 2019

Жижара

Султаннул арс Хасайхъал Серго Февраль зурул 14-нний, оьр­мулул 78 шинаву, хъун бакъасса хIаллай къашавайгу...

Хьхьирил ва жамирдал ясир

Дунияллул мукьвагу мурцIнийх кIама бивщусса лакрава чIявуми чIун-чIумуй бучIай Дагъусттаннайн, гьантта-кIива, нюжмар цала тарихийсса...