Жижара

Жижара

Султаннул арс Хасайхъал Серго

Февраль зурул 14-нний, оьр­мулул 78 шинаву, хъун бакъасса хIаллай къашавайгу ивкIун, жуятува личIи хьунни гьарцагу чулуха инсаншиврул бутIа ххишалану буллусса уздансса зунттал чув Султаннул арс Хасаев Серго.


Серго увссар 1941-ку шинал ЧIурттащиял шяраву. КIиккува 7 шинал школагу, Гъумук дянивмур даражалул школагу бувккуну, Туркманнал хъуншагьрулийн Ашхабадрайн цала гъанминначIан лавгссар, канил пиша лахьхьин. Сергол тих лавхьхьуссар кьяпричинал ва ссяткарнал пишарду. Ашхабадрая увцуссар аьралуннаву къуллугъ бан. Шанна шинай къуллугъ буллай ивкIссар танкистну. Шавай увкIун махъ зий ивкIссар Сулакь поселокрай ссяткарну.
Дуккаврих гъира бусса Серго увхссар Шяраваллил хозяйствалул институтравун, ветеринариялул факультетрайн. Институт къуртал бувссар марцIсса ххювардай. Зий ивкIссар къутаннайсса кIинтнил минардай ризкьилул хIакинну, Гъумуксса ветстанциялий ва ЧIурттахьсса ветучастокрал хъунаману. Чув зурчагу зий ивкIссар цала давриву дакI дирхьуну, хIалал дурссар «ХIурмат бусса ветхIакиннал цIа», чIярусса грамотартту ва бахшишру.

Серго ия хъинну кулпат ва оьрчIру, оьрчIал оьрчIру ххирасса, хъунмасса кулпатрал ххаллилсса заллу. Сергол участокрайсса шяраваллал агьулданун, ва кIулминнан хъинну кьувтIунни ванал бивкIу. Хъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру кулпатрахь, оьрчI-бакIуннахь ва махъсса гъанминнахь. Сергон къабуллу­сса оьрмулул гьантри оьрчIан ва оьрчIал оьрчIан булуннав. Гьав нурданул дуцIиннав.
ЧIурттащиял, Буршиял,
Ххюлуссуннал, КIулушацIрал ва Читтурдал жяматру


Малла­махIаммадлул душ ПатIимат Чупалова

Уттигъанну жуятува личIи хьунни ххаллилсса хъамитайпа, уздансса агьлу-авладрал душ Чупалова ПатIимат.

Малланахъал ПатIимат тIий, кIулссия ва Ккурккуллалгу, ЧукIунналгу жяматран.
Бувну бур ПатIимат 1936-ку шинал ЧукIнатусса Малла­­­махIаммадлул ва Ккурклия­сса Тамарил къушлий. МалламахIам­мадгу, Тамаригу жяматраву бусравсса инсантал бивкIссар. ПатIиматгу бия нитти-буттал ххуй-ххуйми хасиятру ирсирай дирсса, яхI-къирият дусса хъамитайпа. Дагъусттаннал медициналул техникумгу къуртал бувну, цила захIматрал ххуллу ванил байбивхьуну бур Ккур­ккуллал шяравусса ФАП-рал хъунмунил къуллугърая.

Щар хьуну махъ Хушетрайн бивзун, тих ясли-садрал хъунмурну зун бивкIун бур. Сайки ххюцIалла шин дурну дур ва даврий зий. ПатIимат бия цила даву ххирасса ва ххуйну кIулсса, гьарца затраву низам ххирасса, марцIсса зузала. Хушетрайсса ясли-сад лакьин ччай, комиссия бувкIсса чIумал, ванил даврил низам ккарккун, МахIачкъалаливсса цания ца садик лавкьуну, ва битан хIукму бувну бивкIссар. Хушетрай ва къакIулсса нажагьсса бия, тайннал дянив ванил хIурматгу хъунмасса бия.

Ва бия хъинну инсаннах ччаву дусса, гьарнал чIарав бацIан, кумаг бан ччисса хъамитайпа. Зумаритавал байрандалий поселокрал агьлу нех дирхьуну бачайссия ваничIан. Цила оьрмулуву щинчIав тачIав къаччан бикIан бувсса хъамитайпа бакъая, гьарнал буруккин лалавсун, дакI данмур бусарча бакъа. Цуппа бавцIусса кIану чIюлу буллалисса инсан бия.

ПатIимат аьпалул шаврил кьурчIишивугу кIидачIлай, жижара буллай буру ласнахь Аьвдулкьагьирдухь, оьрчIахь, уссихь, махъсса гъан-маччанахь. Алжаннул ххари баннав, рухI хъинний дишиннав.

Ккурккуллал ва ЧукIуннал жямат


ЖахIпардул душ Жалаева Зувайдат

Вай гьантрай, оьрмулул 91 шинаву, жуятува батIул хьунни ЖахIпардул душ Жалаева Зувайдат. Бувну бур Зувайдат 1928 шинал ШавкIуллал шяраву.

Дяъвилул шиннардий Гъумук педучилищагу къуртал бувну, зий бивкIун бур цал ШавкIуллал школалий, яла – Лакрал райондалул личIи-личIисса щархъаву мюрщими классирттахь дарс дихьлай.

1968 шинал цила лас Аьвдулкаримлущал Буйнакск шагьрулийн бивзун, детсадрал хъунмур тарбиячину зий бивкIун бур.
Пенсиялийн бувккун махъ зий бивкIун бур ОьрчIал къатлуву.

Цуппа чув зий, ялапар хъанарчагу, Зувайдатлул, кIанттул жяматращалгу бавкьуну, илданун бусравну оьрму бувтссар.
Зувайдат жуятува лагаврил кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру арсурваврахь, гъан-маччаминнахь. Махъминнал оьрмурдай барачат бишиннав. Оьрмулул увччуну акъасса зул авладрай инсан яла къагьаннав. Зувайдатлул рухI хъинний дишиннав, Алжаннул ххари баннав!

ШавкIуллал жямат


Ххаллилсса тухум-тайпалул душ

Къажлаева Мариян Халидовна
аьпалул шаврийн бувну, пашманшивугу кIидачIлай, дакIнийхтунусса жижара буллай буру арснахь Ансардухь, махъсса уссурссуннахь ва гъан-маччаминнахь.
Цил бунагьирттал аьпа баннав, рухI бигьаний дишиннав!

Мариян Халидовнал цинявппагу учениктурал цIания Шалласу Шалласуев


Каримуллагьлул арс ПирмахIаммадов Симран

Оьрмулул чагъирайсса жагьил Симран нитти-буттая, уссурссунная апатIрал личIи аву кьувтIунни цинявппагу гъан-маччанан ва щалагу Хъусращиял жяматран.

Му духIан къашайсса дард кIидачIлай буру нитти-буттахь, гъан-маччанахь. Я Аллагь, къа­ккакканнав ниттин оьрчIал дард! Имандалий лавгун лякъиннав тIий, дуаьлий буру.

ТалихIрайн умудну
Занай унува,
Заннал чичру дияв
Зана къахьунсса?

Ссавруннайх леххайсса
Ттул зунттал барзуй,
ПпабакIул бакIрахун
Бахьлавгсса бюрний!

ЧIукьав мякь лиххан бай
Лавай щаращий,
Ари сунув ххярхху
ХIуриятIутIий.

Утти жу ливчIунну,
КъупIа тIий, аьтIий,
Мурчал вав-шавливух
Вийн леххаву тIий…

Вих аьтIисса вилцири


Садикьлул душ Раджабова ПатIимат

Вай гьантрай, личIину къашавайгу къавхьуну, хар-хавар бакъа, ттигъанну дунияллия лавгсса ласначIан, МинбашиначIан, анавар бувксса кунма, лавгунни дунияллия 1-мур ЦIувкIратусса ххаллилсса хъамитайпа, захIмат­рал ветеран, Садикьлул душ Рад­жабова ПатIимат.


Ванил оьрму лавгссар буттал шяраву, ЦIувкIрав, колхозрал ва ичIаллил давурттаха зий. Ласнащал, цивппа кунма, захIмат ххирасса, дакI-аьмал хъин­сса арсру ва душругу тарбия бувну, чивун буккан бувссия. ПатIимат буссия агьалинащал, чIахху-чIарахнащал хIал бавкьусса, хасиятрал хIалимсса, дакI хъин­сса хъамитайпа. Къабавссар шяраваллил агьалинан ванил зумату инсаннан къа­ччан бикIан бувансса махъ, дакI аьчухсса, ххуймур гьаз байсса, чIахху-чIарахми, гъан-маччами ххира­сса инсан буссия.

ПатIимат дунияллия лагаврил кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру ванил арсурваврахь – Садикьлухь ва Мирзахь, душваврахь, уссихь ХIусайннухь, махъсса гъан-маччацириннахь. Цув Алжаннул ххари буваннав, гьаттай нур дизаннав. ПатIиматлун къабуллумур оьрмулул бутIа ванил нас­лулун ххи бувну лякъиннав!

1-мур ЦIувкIуллал жямат

Читайте также: