Дагъусттаннай хIисав хъанай дур 6 азаллийсса тарихрал ва культуралул гьайкаллу

Дагъусттаннай хIисав хъанай дур 6 азаллийсса тарихрал ва культуралул гьайкаллу

Июльданул 10-нний яруссаннал миллатрал «ХIакъикъат» кказитрал редакциялий хьунни Республикалул культуралул ирс буруччаврил агентствалул вакилтуращалсса хьунабакьаву.Республикалул кказитирттал журналистътуращал хьунабакьин бувкIун бия Агентствалул каялувчинал хъиривчу Руслан ШагьмахIаммадов, Агентствалул региондалул агьамшиву дусса культуралул ирсирал объектру дуруччаврил отделданул каялувчи Аьвдулмажид Абашилов ва Агентствалул федерал агьамшиву дусса культуралул ирсирал объектру дуруччаврил отделданул каялувчинал буржру чIумуйну биттур буллалисса Набиюлла Аьллаев.


Бадрижамал Аьлиева
Дагъусттаннай 6,5 азарда тарихрал, культуралул ва археологиялул гьайкал дусса дур, миннул аьдад­райн бувну, Аьра­сатнал Федерациялий Дагъусттан бусса бур 5-мур кIанттай.

Агентствалул вакилтурал бувсунни культуралул ирсирал объектру дуруччаврил ххуллий цуку-цукунсса захIматшивуртту хьунадакьлай дуссарив. Цуксса хIайпнугу, тарихрал ва культуралул чIяруми гьайкаллан зарал биян буллалими бур цивппа инсантал. ТIабиаьтрал кьануннайн бувну хъанахъисса иширтталгу (баргъ, гъарал, марххала, марч) цин лавхьхьу­сса зарал биян буллай бур миннун.

Ва так ца Дагъусттаннан хасъсса тагьар дакъар, билаятрайра дусса дур укунсса тагьар. Хъинну чIярусса гьайкаллу дур лирну, зия хьуну лагаврия анаварсса мутталий ххассал дуван багьлагьисса. Археологиялулми гьайкаллан чIявуну зараллу бияйсса бур аьрщарацIун, ххуллурду бакьин баврицIун ва цаймигу хозяйствалул давуртту дуллалаврицIун бавхIусса иширттаву. Бувсунни жулла республикалий чан бакъасса хьхьичIавасса къаларду буруччаву мурадрай дуллалими давурттаягу. Къачанну шайсса бур инсантурал цанна къатри дуван къалардая чартту ласласисса ишругу.

Кьанундалийн бувну, гьайкал­данучIату 200 метралул манзилданий ихтияр дакъасса дур цичIар давуртту дуллан. Жулва инсантал тIурча, микку, ятту-гъаттара канаки буллай, хъуру дугьлай бур, ми ирсирай дуруччин аьркинсса объектру душиву кIулну-къакIулну. Махъсса чIумал ва тагьар даххана хьуну дур, агьалинангу ялу-ялун бувчIлай бу­сса бур ми дуруччин аьркиншиву. Гьарцагу райондалийн гьан дурну дусса дур мукунсса объектирдал сияхIру.

Вайннал бувсунни цIанасса, хIукуматрал чулуха итадакьлакьисса арцул ссуссукьушиву ду­сса чIумал, гьарцагу райондалийсса ахIвал-хIал лавайсса инсантурал-меценатътурал кумаг бакъа бакI къабуккайшиву ва гихунмайгу миннайн умуд бушиву.

Ахирданий вайннал оьвчаву дунни республикалул инсантурайн, жула ттаттахъал, буттахъал ттуршукурдай ябувну, жучIанма биян був­сса тарихрал ва культуралул ххазинарттах личIлулну, мугъаятну буруглан, буручлан, жула авадансса тарих, ляличIисса культура махъа нанисса никирттайнгу дияншиврул.
Цуппалусса идара хIисаврай Агентство зий хъанай дур 2 шин, шикку зий ур 16 инсан.

Читайте также: