Астрономия – ссигъарисса элму

Астрономия – ссигъарисса элму

Астрономия – му диндалул ва элмулул дянивсса арар учай муниха зузисса, мунихух машхулсса пишакартурал ва аьлимтурал. Цаппара хIаллай билаятрал школарттал программалува дукьан дурнугу диркIун, ларгсса шиная шиннай астрономиялул дарсру дихьлан бивкIунни жула оьрчIахь.


Залму АьбдурахIманова
Мяйжаннугу, ссигъасса эл­му дакъаривкьай! Ссавнийсса цIурттал хасиятру лахьлан, миннул яргшиврул хъирив лаллан ва элмулул хIисавртту дуллан. Вана укунсса пишалул заллу ур оьрмулул чIяруми шинну му элмулуцIун дархIусса, сайки 50-ллийхъайсса шиннардий республикалул вузирдаву студентътурахь дарс дирхьусса Зуллиев ­Аьлил МахIаммадлул арс.

Увну ур Аьлил Ккулув 1936 шинал. КIикку 7 шинал школа, ЧIяв 10 класс бувккуну бур. Ванащал архIал дуклай ивкIун ур жуна чIявучин кIулсса ДГПУ-лул профессор Киров Султановгу. 1953 шинал школагу къуртал бувну, Аьлил дуклан уххан лавгун ур Грозналлал ЛухIи навтлил институтравун. Математикалул ва физикалул экзаменну ххювардайн дулурчагу, оьрус мазралмур экзамендалун лагьсса кьимат бувккун, къаталихI хьуну бур дуклан уххан цанма ччисса кIанайн. МахIачкъалалив зана шаврицIун, ДГПИ-лул математикалул факультетрал 1-мур курсирай ккалаккисса цала школалиявасса дустуращал занан ивкIун ур дарсирдайн. Математикалул хъинну итххявхсса Аьлин бигьану бивкIун бур ккалан. ХIасил, «тархъансса» студент хIисаврай, дуклай ивкIун ур. МарцIсса «ххювардай» цалчинмур сессия булавривун кьамулгу увну ур институтравун.

Ва кунма «тархъансса» студентътал ялагу 25 инсан ивкIун ур. Мигу му шинал кьамул бувну бур студентътурал кьюкьравун.
1957 шинал дуккавугу къуртал дурну, Аьлил тIайла увккун ур зун Ккулув. КIикку ванахь тавакъю бувну бур физикалул дарс дишин.
Элмурдал «паччахIнан» ккаллийсса математика дакъа къаххирасса Аьлиллун, хъинну ххира хьуну, хъунмасса гъира багьну бур физикалух. Цаппара хIаллава увцуну ур аьрали къуллугъ лахъан хьхьирил флотрайн. Агьну ур Севастополлайн. Физикалул, математикалул элмурду кIулсса ванайн тапшур бувну бур жамилийсса прибордал жаваблувсса къуллугъ.

Аьлиллул махъра-махъсса хъуннасса даву хас дурну дур бусурманнал зурул календарьданун. Зумаритавал барз байбихьлахьийни ягу къуртал хъанахъийни бяст багьсса иширттаву, аьлимчуначIан маслихIатрал хъирив бучIайсса бур республикалул ДУМД-рал вакилталгу.

Шанна шин аьрайгу дурну, зана хьуну ур Ккулув – школалийн. Амма дакIмур ялагу цалий дарцIуну къадиркIун дур. Физикалух чантI кусса гъирарал Аьлил увцуну ур астрономиялучIан. Хъирив лавну, пикри хьуну бур аспирантуралувун дуклан ­уххан гьан. Таний Великий Новгородрай хIадур байсса бивкIун бур ва элмулул пишакартал. Цу­кунчIавсса дайшишругу дакъа, дуклангу увххун ур. Аьлил аспирантуралуву очнайну дуклай ивкIун ур. ЦIурттах ялугьлан ва хасъсса хъиривлаявуртту дуван тIайла уккайсса ивкIун ур Къазаннал обсерваториялийн. 1967 шинал мугу къуртал бувну, Дагъусттаннайн зана хьуну, пединститутраву дарс дихьлан ивкIун ур. Ххюра шинавату Москавуллал паччахIлугърал университетрачIасса обсерваториялий кандидатшиврийнсса диссертация дурурччуну, 1991-1997 шиннардий теориялул физикалул кафедралул хъунаману зий ивкIун ур.

Аьлиллул астрономиялун хасъсса чIярусса макьалартту чирчуну дур, ур шанма-мукьва луттирал соавторгу. ЦIана студентътурахь дарс дихьлай акъа­нугу, хIакьинусса кьинигу зий ур цIусса луттирдаха. Ванал махъра-махъсса хъуннасса даву хас дурну дур бусурманнал зурул календарьданун. Зумаритавал барз байбихьлахьийни ягу къуртал хъанахъийни бяст багьсса иширттаву, аьлимчуначIан маслихIатрал хъирив бучIайсса бур республикалул ДУМД-рал вакилталгу.
Аьлил, ялув кIицI бувсса куццуй, машхул хьуну ур цIурттал луттирдахух. Бур миннувух оьрчIансса, хIазсса суратир­ттайну ва элму лахьхьин дуван хIадур буллалисса лугу.
ТIайлабацIу баннав, ­Аьлил, дуллалимуниву! Пар-пар тIийн­ма личIаннав ссавний вил бах­ттилулмур ЦIукугу!

Читайте также: