«Тахсирлувтал аьркинссар танмихIрайн кIункIу буллан»

«Тахсирлувтал аьркинссар танмихIрайн кIункIу буллан»

В. Васильев гьуртту хьунни Аьрасатнал ХIукуматрал
комиссиялул батIаврий

Июльданул 11-нний ДР-лул БакIчинал кIанайма Владимир Васильев гьуртту хьунни Аьрасатнал ХIукуматрал Ух­ссавнил Ккавкказуллал федерал округрал маэшатрал масъаларттал комиссиялул батIаврий. БатIаву хьунни Москавуллал областрай Аьрасатнал премьер-министр Дмитрий Медведевлул каялувшиврий. Ххал диргьунни Ухссавнил Ккавкказрай ччуччиялул ва энергетикалул комплексраву (ТЭК) хIасул хьусса тагьар ва национал программарттал ва проектирдал лагрулийсса агьамми давуртту.

АьФ-лул ХIукуматрал Председательнал бувсунни Ухссавнил Ккавкказуллал масъалартталсса буллантIишиву вице-премьер Виталий Муткол, Ухссавнил Ккавкказуллал иширттал министерстволул бакIчи хьушиву Сергей Чеботарев.
Дмитрий Медведевлул дакIнийн бувтунни дукIу СКФО-лул регионнал аьркин бувсса газрахлу буллуну бушиву 85 процентраяргу чансса багьа. Мунияту газрахсса аьмсса бурж хьуну бушиву 13 млрд. электроэнергиялухмур бурж – 3,5 млрд. къурушрал.

Аьрасатнал премьер-министрнал бусаврийну, буржру лахълай бур, амма, ми циняв цачIу анаварну лахълай бакъа тIий, аьмсса бурж гьарза хъанай бур. Мунал мукунма бувсунни округрай газрал бургъурдугу, токрал ххаллугу тамансса дух дур­ккун душиву, агьалинал буллалисса багьа бацлайгу бушиву.
Дмитрий Медведевлул тапшур бунни регионнал бакIчиталгу, энергокомпаниярттал каялувчиталгу, ихтиярду дуруччай органнал каялувчиталгу хIала-гьурттуну тагьар хъин чулиннай даххана дуван. «Давуртту дуллан къабюхълахъисса зузалт букьан буллан ва тахсирлувтал танмихIрайн кIункIу буллан аьркинссар», — увкунни премьер-министрнал.
ХIадур бувссар ХI. Аьдиловлул

Читайте также: