ЦIусса луттирду

ЦIусса луттирду

Уттигъанну дунияллийн був­ккунни Аьвдуссалам Магьдиевлул сакин бувсса «Алжаннул ккур­ккай Ккурккул» тIисса лу. Лу ххилтIу буллалийни, чIалай бур ванил ялув авторнал хъунма­сса захIмат бивхьуну бушиву, ва цимирагу шинал мутталий салкьи буллай ивкIшиву луттираву бивщумур.


Луттираву дур, архсса заманная байбивхьуну, хIакьинусса кьининийн бияннинсса чIунну ккаккан дурну. КIицI дурну дур, захIматрал, элмулул, спортрал ххуллий хьхьичIуннайшивуртту дурну, шяраваллил цIа гьаз дурсса лайкьсса инсантурал цIарду. Лу бавчIуну бур кIива бутIуйх. Цалчинмур бутIа байбихьлай бур ччянивасса Ккурккуллал тарихрая. КIилчинмур бутIуву дур Ккурккуллал хъу-лухччинул цIарду ва миннуясса жяматрал дакIнийн бичавуртту, аьч дурну дур Ккурккуллал ккурчIайсса ца кьини. Лу чIюлу бувну бур личIи-личIисса заманнал суратирттал.
Авторнал хIарачат бувну бур Ккурккуллал щарнилгу, агьулданулгу лавгсса ва цIанасса оьрму аьч бан, халкьуннал багьу-бизу, инсантурал хасиятру ккаккан дан.
Луттирал лагрулий дур 650-ннийн дирсса лажинтру. Тираж дур 350 экземпляр.

***
Дагъусттаннал луттирду итабакьай идаралул итабавкьунни «Язи бувчIуми» тIисса Ккурккуллал шяравасса шаэр, муаьллим, аьлимчу Даниял Магьдиевлул чивчусса шеърирдал жуж. Му сакин бувну бур шаэрнал уттинин итабавкьуцирив, чивчуцирив жужирдава язи бувгьусса шеърирдая ва поэмардая.
Даниял Магьдиевлул шеърирдаву бур буттал шяраваллиха, Ккурккуллал тIабиаьтраха, чIаххуврайсса ТтурчIияха чивчусса, цала хьхьичIунсса дустуран, миллатрал цIа гьаз дурсса лакрал лайкьсса арсурвавран ва душваран хас був­сса. Хъинну бюххансса, асар хьун­сса бур «Освенцим дуснакь» тIисса поэма. Луттирал тираж дур 300 экземпляр.
Даниял Магьдиевлул «Язи був­чIуми» ва Аьвдуссалам Магьдиевлул «Алжаннул ккурккай Ккур­ккул» тIисса луттирду ххуй­сса бахшишну хьунссар шяраваллил жяматран, ккурккул кIулминнан, бу­ккултран.

А. Аьбдуллаева

Читайте также: