Хъамабитансса бакъассияв ина, Загьидат

Хъамабитансса бакъассияв ина, Загьидат

Уттигъанну ахиратравун лавгунни ЧIурттащиял шяраву оьрму лавгсса захIматчи Илиясова Загьидат. Загьидат бувну бур 1938-кусса шинал Гъазалил ва Бахттунбикалул къушлий.«Ххяххабургъил гъили къаувма, лагабургъил гъиливагу къаайссар» тIисса учала бур жула. Мукун лавгун бур Загьидатлул оьрмугу. Хъунмасса Бу­ттал кIанттул цIанийсса дяъвилул дазу-зума Дагъусттаннайн гъан хъанахъисса чIумал, Загьидатлул ппу Гъазали, угьарасса чув, тIайла увккун ур ЧIурттащатусса хъаннил бригадалущал Ленинккантлив къанаврттай зун.

Гикку буччи-къабуччинсса дукралулгу, мичIакиртталгу, захIматсса ва кIусса аьрщарал даврилгу къиялул ивкIуну ур Гъазали, бивкIуну бур Мудуева Бика тIисса чIавасса, щарвагу хьун бувасса, душгу. Бика бувччусса кIанувагу къакIулну бур. Гъазалил жаназа тIурча, бригадалувуминнал кьюлтI дурну, дириян къадиртун дур хIукуматрахьхьун. Хъами хьхьувай лавгун Ленинккантуллал хIатталлив, дурккун гьав, увччуну ур, щинчIав хавар къахьунну Гъазали, му диндалул за­ллу ухьувкун, чув-унугу уччин къаитаву мурадрай.
Ниттин, Бахттунбиканан, багьну бур 2 оьрчI ва 2 душ ябуллан тай яла захIматсса шиннардий.
Загьидатлун ца му тIайлабацIу хьуну бур: фронтрай ливтIунал оьрчIру гьан буллай бивкIун бур Къайтагъуллал райондалий Мажалислив тIивтIусса школа-интернатрай дуклан. Миннавух жул шяравату багьну бур Амаева Пизатгу, Загьидатгу. Тиккур був­ккусса миннал 10 классгу.

ХIалли-хIаллих ниттил чIарах бацIай хьуну бур Аьвдуллагь, Саният, буттан цIа дирзсса чIава Гъазалигу.
Дуккаву къуртал дурсса Загьидат къатлул хьуссар ци­на гъан­сса Ибрагьиннущал. БувчIуссар КIулушацIрал шяраваллил исполкомрал секретарьну. Зувинния лирчусса шинну дурссар Загьидатлул му микку зий. НукIува кIицI був­сса куццуй, ниттин бакъасса, цинма Загьидатлунгу багьссар душру цинмалу, дуккингу бувну, лащу-щаллу буван. Бугу-бувссар чин ккаккиялунну.

Аьпа баннав вил, Загьидат. Хъамабитансса бакъассияв ина вила унангу, жяматрангу. Вин къабуллусса оьрмулул бутIа булуннав вила душвавран ва миннал оьрчIан.

ХIусайн Давыдов,
ш. ЧIурттащи

Читайте также: