Аьрасатнал аьрали тарихрава

Аьрасатнал аьрали тарихрава

Шведнал бава аьтIи
дурну дур
1709-ку шинал июль зурул 10-нний Петр Цалчинманал каялувшиндаралусса оьруснал аьралуннал шведнал аьрал ххит бувну, ххувшаву ларсъссар Полтава шагьрулучIасса талатавриву.
Ва ххувшаврил Аьрасатнал иш бачин бувссар ва Швециянал Европа цала канилу бугьаврин ахир дирхьуссар.
Апрель зуруя июль зуруйн бияннин шведнал кьуйлва гьужум бувну бур Полтава шагьрулийн. Ми талатавурттаву шведнал аьрал 6 азара инсаннацIа хьуну бур.
Полтава шагьрулул цIанийсса талатаву дайдирхьусса чIумал, шагьрулул гарнизондалуву ивкIун ур 2200 инсан. Миннащал архIал шагьру буруччин гьаз хьуну бур цинявппагу шагьрулул халкь, хъами-оьрчIайн бияннин.
Ми хIадурну бивкIун бур жанну дулун, амма шагьру цукунчIав кьакъабитан.
Полтавалийсса ххувшаву хьуну дур Петрдул заманнай­сса яла яргмур ххувшавуну. Му ххувшаву ларсун махъ Петрдун дуллуну дур Цалчинма генерал-лейтенантнал чин.

Гитлердул бава
зума тIутIи дурну дур
1943 шинал июль зурул 12-нний Прохоровка станциялучIа хьуну дур КIилчинмур дунияллул дяъвилул ца яла гужмур, яла къизгъинмур танкардал талатаву. Совет аьралуннал танкардал цачIуншивурттай каялувшиву дуллай ивкIун ур генерал-лейтенант Павел Ротмистров, немецналми танкардал – группенфюрер СС Пауль Хауссер. Къизгъинсса талатавуртту лахъи ларгун дур 7 гьантлий. Талай бивкIун бур, жандалия ка гьаз дурну. ЦIа­рал ччурччуну най диркIун дур аьрщи-чару. Бусласаврийн бувну, ПрохоровкалучIасса талатавриву ливтIусса совет аьралитал шинай бучлай бивкIун бур. Мукьра шинай вай талатавуртту хьусса кIанттурдай цичIар къаххярххун дур.

Ва талатаврийн Гитлер хIадур хъанай ивкIун ур 3 зуруй: «Цитадель» тIисса Гитлердул пландалийн бувну, Вермахтлул аьралуннал гужсса рищаву дан аьркинну диркIун дур кьиблалул ва ухссавнил чулуха.
Немецнал аьралуннахь бив­кIун бур гужсса ярагъ. Немецнал «Тигр» танкарду гьарица чулуха жула Т-34 танкардаяр цIакьсса диркIун дур. Фюрер мукIруну ивкIун ур цала ххувшаврий. Амма мунал хIисавравун къаларсун дур совет аьралуннал къучагъшиву.
АцIния мукьра ссятрал дянив ПрохоровкалучIа жан дуллуну дур 10 азаруннийн бивсса саллатIнал, ппив хьуну дур 70% бронетехникалул. Ва талатавриву совет аьралуннаща гьужум бан къахьурчагу, миннал Гитлердул аьралуннан Курск шагьрулийн­сса ххуллу кьувкьуну бур.
ПрохоровкалучIасса талатаврил гъан дурну дур «Цитадель» операциялул ахир. Ва кьининия тихунмай совет аьрал махъунмай къавхьуну бур.

Ясир увссар
ххюазара немец
1944 шинал июль зурул 13-нний совет аьралуннал мурахас бувссар Вильнюс немецнал чапхунчитураща. Вильнюс шагьру тархъан буллалисса талатавурттаву бат увну ивкIссар 8 азара ва ясир увну ивкIссар 5 азара немецнал саллатI ва хIаписартал. Гитлердул аьрал баранбал бувккун талай бивкIссар Вильнюс канища итххяххан къабитан, амма миннаща къабювхъуссар шагьру буруччин.

ХIадур бувссар
А. Аьбдуллаевал
ХIусманлувтал лув личIан бувссар

1770 шинал июль зурул 18-нний Лорга неххачIа Петр Румянцевлул каялувшиндаралусса оьруснал аьрал ххув хьуссар кIилий ххишаласса гуж бусса туркнал аьралуннаяр.
П. Румянцевлул аьралуннал ххит бувссар Къаплан-Гарайл каялувшиндаралусса ХIусманнул аьрал. Аьрасатнал билаятран ва хъуннасса агьамшиву дусса ххувшаву хьуссар.
Ва ххувшаву ларсун тIий Румянцевлун дуллуну диркIссар 1-мур даражалул Святой Георгийл орден.

КIиниязнан дирзссар Нева неххал цIа

1240 шинал июль зурул 23-нний Нева неххайсса талатавриву кIинияз Александр Ярославичлул каялувшиндаралусса аьрал ххув хьуссар шведнал аьралуннаяр. Ва талатавриву ккаккан дурсса къучагъшиврухлу Ярославичлуйн Александр Невский тIун бивкIссар.

ХIадур бувссар А. Аьбдуллаевал

2

Читайте также: