МухIаммад Ярагъскийн хасну

МухIаммад Ярагъскийн хасну

Июнь зурул 30-нний МахIарамккантуллал райондалий­сса МахIарамккант шяраву хьунни бусурманнал хъунасса аьлим­чу МухIаммад Ярагъскийн хас бувсса республикалул форум. Микку гьуртту хьунни Дагъусттаннал муфти АхIмад Апанни, Динийсса идарарттащалсса комитетрал председатель МахIаммад АьвдурахIманов, МахIарамккантуллал райондалул бакIчи Фарид АхIмадов, Чачаннал муфтинал хъиривчу Ансар Хатиев, Ухссавнил Къапкъазуллал исламрал хъиривлаявурттал центрданул директор Руслан Гереев ва цаймигу бусравсса инсантал.


Фарид АхIмадовлул ва Ма­хIаммад АьвдурахIмановлул бувсунни щайх Дагъусттан агьалинал рувхIанийсса итххяххавриву МухIаммад Ярагъскийл хъунмасса бутIа бушиву, МухIаммад Ярагъский зунттал агьалинайн тархъаншиврул ххуллийх бачин оьвтIисса насихIатчи ивкIшиву, халкьуннал дянив мунал сий хъуннасса диркIшиву, хIатта имамтуралгума мунахь маслихIат ккаккай­сса бивкIшиву, бувсунни мунал канихчичрурду ттигу щаллуну агьалиначIан диян дурашиву, миннуха зий бушиву.

Цайми районная бувкIсса делегациярттавух форумрай гьурттушинна дунни Лакрал райондалиясса вакилтуралгу.

ХIадур бувссар
ПатIимат Рамазановал

Читайте также: