Жижара

Жижара

Жабраиллул арс Жабраилов Салим
Вай гьантрай аьпалухьхьун лавгунни ххаллилсса ккуркличу, шяравугу, лагма щархъайгу хъинну бусравну ивкIсса ризкьилул хIакин, Жавраиллул арс Жабраилов Салим.

Увну ур Салим 1950-ку шинал Ккурккуллал шяраву. 1968-ку шинал школагу къуртал бувну, увххун ур шяраваллил хозяйстволул техникумрал ветеринартал шайсса факультетрайн. Техникум къуртал байхту, зун ивкIун ур Лакрал райондалий.

Мунияр махъ, 1978-1983 шиннардий зий ивкIун ур геолог-хъиривлаявурттал экспедициялий яттикъушлил хъунаману.
1984-ку шинал цIунилгу зун ивкIун ур Лакрал райондалий ветфельдшерну.
Салим ия дакI-аьмал ххуйсса, аьчухсса адимина. Ва ххирая мюрщиминнангу, хъуниминнангу. Шяраваллил жяматрангу, лагма щархъал агьулданунгу цала пишалийн багьайсса кумагру баву бакъассагу, Салимлул бакьин байссия, байл байссия инсантурал чIиникIру, мухIру, дакьин дайссия усру, ичIаллил матахI. Цуваца инсанная ца кIапIикI арцулгу къаласайссия. Инсантуран кумаг бувну цува рахIат уккайсса хасиятрал ия. «Ниттиуссуй», «буттауссуй» куну дакъа мюрщи оьрчIалгу ванахь ссихI къадуккайссия. Цанмагу дазу-зума дакъа ххирая мюрщими. Шагьрулия шяравун бувкIсса мюрщи оьрчIру нех дирхьуну бачайссия вайнначIан, Салимлухь, барчаннуй щябивтун, гайз буван буци учин. Цала кумаг аьркинну увкIсса гьарицагу инсан ванал мурад щаллу бувну тIайла уккайссия. АвцIусса кIану чIюлу буллалисса, авкьусса адимина ия. Ванал бивкIу хъинну кьурчIи бивзунни шяраваллил жяматран.
Салим оьрмулул уччиннин жуятува личIи шаврил кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру ванал кулпатрахь, оьрчIахь, уссур-ссуннахь, махъсса гъан-маччанахь. Имандалий лавгун лякъиннав, рухI алжаннул ххари даннав.

Ккурккуллал жямат


Мусал душ Раджабова Муслимат
Июнь зурул 20-нний, оьрмулул 94 шинаву, аьпалухьхьун лавгунни цила захIматрайну чIявуссаннан бусрав хьусса, ЧIурттащиял шяраватусса Мусал душ Раджабова Муслимат.

Оьрмулул 16-17 шинавусса душ шамийлва бувцуну бур захIматрал фронтрал давурттайн, къанавртту дуклан: Ленинккантлив, Эрпилилив ва Щамххаллайн. Уссу КьурахIаммадгу, мунащал лавгсса жагьилталгу фронтрая зана къавхьуну Муслиматлул дакI муксса гъаргъун дурхха, цукунчIав кулпатрал хьун бан къавхьуну бур. Щала цила оьрму нину-ппу ва мюрщими уссур-ссу ябуллай, миннаха аякьалий гьан бувну бур.

Муслиматлул 30-нния лирчусса шиннардий колхозраву дояркашиву дурну дур.
Муслиматлул дуссар дяъвилул иширттаву дуллусса «За оборону Кавказа» медаль, бахшишру ва барчаллагьрал чагъарду.

Муслимат ахиратрал шаврил хъуннасса кьурчIишивугу кIидачIлай, жижара буллай буру мунил уссил ва ссил оьрчIахь, махъсса ляхъиндалухь, уссур-ссуннахь ва минная бивзнахь.
ЛичIантIиссар Муслимат инсантурал дакIурдиву дакI-аьмал тIивтIусса хъярч-махсаралул инсанну.

ЧIурттащиял
ва ЦIуссачIурттащиял жямат

Читайте также: