Уква интернет лахьхьин ччинан

Дуссар Дагъусттаннай мукун­сса программа. Му бартдигьлагьиссар «Тарих – ХХI век» тIисса тарихрал ва культуралул центрданул, Аьрасатнал Президентнал грантрал лагрулий. Проектрал гьанумур мурадгу бугьарасса инсантуран интернетраву зун ла­хьхьин бувавур.


[dropcap]М[/dropcap]укунма социал сетирдай мюнпатну чIун гьан дуван, сси­ттуйсса, ссугайсса инсантурая архну бикIан лахьхьин бувавур. МахIачкъалалив лахьхьин бувай­ссар «Кванториум» тIисса технопаркрал компьютерный базалий, Каспийскалий – Энергоколледжраву.

КIицI лавгсса центрданий каялувшиву дуллалисса Мурад Атаевлул бувсунни пенсионертуран компьютерданий уква зун ла­хьхьин буллалисса программа сийлий душиву, пенсионертал гъирарай лахьлай бушиву.
«ЧIявуми пенсионертал электрон почталущал зун ла­хьхьин ччисса бур, мукунма интернетрал кумаграйхчIил па­ччахIлугърал услугартту элект­рон журалий ччисса, мукунма онлайн режимрай зун ччисса бур. Жагьилтал бур бугьараминнан зун лахьхьин буллай. Ванивугу дур ца ххуйшиву: кIирагу никирал дахIаву цIакь дуваву», — тIий ур М. Атаев.

Буниялттунгу, ласу-ка був­хIуну къаличIаншиврул, интернетращал дусну хъинни гьарманангу, цала къайгъурдалсса цив­ппа буллан ччисса пенсионертурангу.
Агар уква интернетрал бияла, каширду лахьхьин ччай бухьурча, оьвчара вай номердай:
92-18-60 ва 8-988-829-218-60.

П. Рамазанова