Запись

Нава архну унугу, дакI ватандалийри дусса

[dropcap]Л[/dropcap]акрал райондалул кьиблалул чулий, Гъумучату 25 километ­ралул манзилданий, кIиазарунния лирчусса метрардал лахъшиврий, дуссар ттул буттал шяравалу Бурши. На увссара ва хъуна хьуссара кIикку.

Запись

Ккалли дансса ккаккияртту

Уттигъанну Каспийскалий хьунни «Зарница» тIисса аьралуннал ва спортрал тIуркIурдал зоналулмур этап. Бяст-ччаллаву гьуртту хьунни Зунттал, Кьиблалул,