Запись

«Бигьану яхъанан ччай бур»

Уттигъанну ца иширай унува, ттуйн тIайла бавцIуна шяраваллил давурттай зузисса кIия чув: ца ия СПК-лул каялувчи, гама – райондалул давурттацIун дархIусса касмулул къуллугъчи.

Запись

Интту хъуру дугьан хIадурну бур

[dropcap]В[/dropcap]ай гьантрай Тарумовкаллал райондалий хьунни гьашину хъунил давуртту дайдишин хIадур шаврил ва ятту кIинтнил даэрдая зунттавунмай зана шаврийн

Запись

Дагъусттаннал тарихрава

В. ХIажиевлул ва С. Мусаевлул «Хронология Дагестана» тIисса луттирава 1426-1450 ш.ш. – Яманинавасса аьлимчу Саид АхIмад ибн Ибрагьимлул оьрмулул ва творчествалул шиннур. Саид АхIмад бин Ибрагьим МухIаммад Идавсил (с.аь.с.) наслулияссар,

Запись

Жижара

Аьвдуллагьлул душ Аьвдуллаева Жаннат Уттигъанну жуятува личIи хьунни уздансса инсан, ххаллилсса педагог, СумбатIуллал шяравасса Аьвдуллаева Жаннат. Бувну бур Жаннат 1928 шинал СумбатIлив.