Запись

Ччяни дугьан бучIисса 7 ахънилсса

1. Кьая (ятIулмур ва лухIи­мур). Цалчинма цалчинсса марсри хIадур бувара ва ахънилссаннун. Кьая сезондалул лахъишиврий цимилвагу бугьан бюхълай бур, цалчинма-цалчиннив – аьрщи дассайхтура.