Запись

Миллатирттал мазурдил хIакъиравусса закондалул проект хIадур дуллай бур

ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал Председатель Хизри Шихсаидовлул Миллатирттал дянивсса арардал, жяматийсса ва диннал цачIуншивурттал иширттал комитетрайн тапшур бунни

Запись

Республикалул бакIчи хьунаавкьунни Дагъусттаннал лачIунбуккултращал

[dropcap]А[/dropcap]прельданул 4-нний ДР-лул БакI­чинал кIанайма Владимир Васильев аэропортрай хьунаавкьунни Аьрасатнал цачIундур командалувусса Да­гъусттаннал лачIунбуккултращал. Ми шаппай зана хьуну бур Европанал чемпионатрайн хIадур хъанай бивкIсса Сочилия.