Запись

Баргъ-гъарагъи дакьиннав!

[dropcap]Б[/dropcap]уттал буттахъая шихуннай инттухуннай, хъу-лухччи дугьайсса чIун гъан хъанан дикIайхту, цинярдагу зунттал щархъаву хъинну гурну кIицI лагай Хъурдаккаврил байран.

Запись

Москавливгу Интдайдихьулул байран хьунни

[dropcap]М[/dropcap]арт зурул 24-нний Москавливсса дагъусттанлувтал бавтIунни Интдайдихьулул байран дуван. Москавуллал «Дагъусттан» культуралул центрданул сипталийну дувайсса ва байран аьдатравун дагьну дур.

Запись

ЧIава шаэртурал конкурс

[dropcap]А[/dropcap]ьрасатнал Президентнал ОьрчIшиврул ацIрашинал (2018-2027 ш.ш.) программалул лаг­рулий баян бувну бур оьрчIал ва чIаважагьилтурал, шаэртурал – балайрду чичултрал (песенниктурал) Национал конкурс, «Талант, согревающий добром» тIисса цIанилу