Запись

ЛачIун буккаврил дунияллул чемпионатрай Аьрасатнал команда ххув хьунни

КIира кьинисса бяст-чча­лливу аьрасатлувтурал дурххунни 5 мусил ва 1 чарвитул медаль. Дагъусттанлув Аьбдуссалам ХIадисовлул ларсунни Ташккантуллал дунияллул чемпионатрал мусил медаль.97 килорал кIушиврий финалданий Аь. ХIадисовлул ух увну ур азирбижанчу Хетага Гозюмов.

Запись

Ккавкказуллал халкьуннал культуралул ва спортрал фестивальданий

Вай гьантрай Грозналий хьунни гьар шинах шайсса Ккавкказуллал халкьуннал культуралул ва спортрал фестиваль. Тикку дагъусттаннал спортчитурал бувгьунни 2-мур кIану, цалчинмур кIанай бия Чачаннал команда, 3-мур кIанай – Кабардин-Балкарнал команда.

Запись

Террорданийн къаршину

Сентябрь зурул 3-нний Аьрасатнаву кIицI ларгунни Террорданущалсса талатаврил цашиврул кьини Ва кьини щалвагу билаятрай ларгунни террорданул иширттаву ливтIуми дакIнийн бичлачисса давуртту. ТачIавгу жула халкьуннал дакIния къадукканссар тарихраву лухIи кьинину личIантIисса Беслан

Запись

Таниннував жу укун бикIантIисса

Ларгсса шинал Ахъушиял райондалий Щукьттиял шяраваллил чIарав бюхттулсса мурлу багьну хъунмасса бала хьуссия. КIа райондалийсса жула лакрал щархъал – Бархъаллал, ЦIуликъяннал,

Запись

Жугу Сяидлул авладраяссару

Дунияллул цалчинсса дяъвилуву дикий дивизиялул эскадрондалул командир, подполковник Буттаев АхIмад ивкIуну ур 1915 шинал Польшанаву. Тиха ванал жаназа цинкрал къуршилуву дирхьуну Гъумукун ларсун бувкIун бур. Увччуну ур АхIмад Гьухъаллал хIатталлив зияратрал чIарав.

Запись

Хъала лазуни хIадур дуллай

Гьар шинах кунна, вана гьашинугу дайдирхьуну жулва зунттал щархъаву ххулув баврил сезон. Ххулув буллан буккайссар чIявуну август зурул 20-нния мукьах, амма утти ххулуврал хъирив чансса ччяни буклай бур агьали. Вайми щархъаву кунма жул, Ккуллал, жяматран цанма-цанмасса лухччинул бутIри ккаккан къабувну бухьувкун, кув халкьуннал ччянива ххулув лакьлай бур.

Запись

Монблан зунттуйнсса лаккучунал аьрххи

Монблан тIисса зунтту бур Франциянал ва Италиянал дазуй. Му Альпы зунттурдавасса ца зунтту хъанай бур. Мунил лахъшиву дур 4810 метра. Хъиннува лахъсса бакъанугу – учиннуча жулва Эльбрусраяр лагьри – ва бур хъинну лахъан захIматсса зунтту. Ванийн лахъан захIматшиврул категория дур Эльбрус зунттул категориялуяр ларайсса.

Запись

Барча буллай буру

Уттигъанну бувсса ташулул тирххандаращал барчагу буллай, барачат буллай буру Кьадиров ХIажинал ва Салиматлул душ Милана ва ванил язи увгьусса Аьмаев Бадавинал ва Наидал арс Меси.