Запись

Дагъусттаннал халкьуннал Цашиврул байран

Сентябрьданул 15-нний жулла республикалул шагьрурдай ва шяраваллаву хьунни 1999 шинал республикалийн ххявхсса къачагътал ххит бувну 15 шин шаврин ва Дагъусттаннал халкьуннал Цашиврул кьинилун хас дурсса шадлугъру.

Запись

«Ватан, бивкIссар тIархха вилгу замана»

Къагъирарай лагара, тIайламур бусан, на чIявусса къуллугъчитал гьурттусса байраннайн. Гьан багьлай буну тIий лагара. Лагмава яра­гъуннил балгусса къараллу, хьулуву — металлодетекторду.

Запись

Вирттаврал ххуллий тарбия буллай

Уттигъанну цIуну тIивтIусса ТIюхчардал школалий (сош №2) ларгунни террорданущал талатаврил цашиврул кьинилун хас дурсса мероприятие. ЦIусса дуккаврил шинал дайдихьулий ва школа тIивтIуну

Запись

НакIлил дукия дай завод – Ххюлусмав

Лакрал райондалий цин лархьхьуну оьрмулувун духлай дур Дагъусттан Республикалул бакIчинал хьхьичIххуттавун ласун ккаккан дурсса проектру, программарду. Хаснура шикку гьартану дачин дан къулайшиву ва каши дур шяраваллил хозяйствалун дагьайми.

Запись

Зузинан зарал бакъар

Ккуллал райондалул агьалинал агьаммур маэшат хъанай бур хъу-лухччинуха зузаву, ризкьи ябаву. Амма хъу-лухччинул давурттив муксса цIа дансса дакъар. Ккуллал СПК-луву ссу­ттилсса, инттусса бугьаву кьадиртун тамансса шинну ларгунни. ХьхьичIара щатIив бишлай дикIайва къалмул, хъюруврал хъуру, утти ми ххалал лухччайн кIура дарну дур.

Запись

Ккулла щайсса ниттил къюкIлийнни

Ларгсса нюжмардий Дагъусттаннайн бувкIун бия Астраханнаясса делегация — Аьрасатнал Солдатътурал ниттихъал комитетрал Астраханналмур региондалул отделениялул вакилтал. Дагъусттаннайн ми бувкIун бия «Матери России за мир без войн, террора и агрессии» акциялул лагрулуву. Аьрасатнал Солдатътурал ниттихъал комитетрал

Запись

Аэропортрал даву чIумуйнусса дацIан дуван тIий бур

МахIачкъалаллал аэропортрай цIубуккан буллалисса давуртту нанаврийн бувну, жулла республикалийн самолетру чIумуйнусса чанну лехлан тIий дур. И. Саидова 2014 шинал август зурул 18-нния сентябрь зурул 27-нийн аэропорт,

Запись

Европанавун ша лавсъсса лакрал культура

Ккуллал райондалийн бувкIун бия «Артей» тIисса Франциянал ва Германиянал цачIусса телекомпаниялул режиссертал ва оператортал, хасну жулла аслийсса лакрал культуралия Европанал тамашачитурахь бусан. Ца миллатрал цамуниха лащаврива,

Запись

БикIантIиссар ЦIувкIравгу мизит

Сентябрь зурул 27-нний Цалчинмур ЦIувкIрав мизит тIитIлатIисса шадлугъ дикIантIиссар. Инша Аллагь! Зузи бантIиссар буттахъал заманнай мукьва мизит бивкIсса шяраву утти ца мизитвагу. Зузи баннияр, гьай-гьай, мизит буван захIматри.

Запись

Ипотека – къатта — къушлил хьунсса чаран

Инсаннал, хаснува адаминал, цалва оьрмулуву дуван аьркинсса агьаммур давривасса цагу, яла агьамми къайгъурдавасса цагу бур къатралсса баву ва цалва оьрчIру къатрал щаллу баву. ХьхьичIва, совет заманнай, агьали къатта-къушлил хIукуматрал щаллу байсса бивкIхьурча,