24.09.2014

Архив по дням: 24 сентября, 2014

Зузинан зарал бакъар

Ккуллал райондалул агьалинал агьаммур маэшат хъанай бур хъу-лухччинуха зузаву, ризкьи ябаву. Амма хъу-лухччинул давурттив...

Жижара

МахIаммад­шяпинал арс АьбдурахI­манов АьбдурахIман Сентябрь зурул цалчинсса кьини аьпалувух ивхьунни ххишала акъа лакку мазгу,...