Ххуйсса учитель оьрчIансса тIайлабацIур

Главная страница » Ххуйсса учитель оьрчIансса тIайлабацIур

e_3КуртIсса кIулшивуртту дусса, давриву дакI дирхьусса учительначIан оьрчIру багьаву нитти-буттангу, цанма оьрчIангу хьусса хъунмасса тIайлабацIуну ккалли бан бучIиссар, цанчирча хIакьину школардай дарс дихьлахьисса учительталгу цинявппа, хаснува жагьилми, кIулшивуртту дусса, даврих гъира бусса бакъар.
Жул оьрчIру дуклакисса МахIачкъалаллал № 28-мур гимназиялуву ххуйсса учительтал чансса бакъар. Миннавасса ца бур оьрус мазрал ва литературалул учительница, цуппагу лакку душ, Кьадиева Сияна Сулаймановна.

Андриана Аьбдуллаева
Уттигъанну оьрус мазрал учительтурал дянив хьусса республикалул олимпиадалий Сияна Сулаймановнал бувгьунни цалчинсса кIану.
Му олимпиадалий гьуртту хъанай бивкIссар районналгу, шагьрурдалгу школардаясса яла хьхьичIунсса 57 оьрус мазрал учитель. Миннава цалчинсса кIану бувгьусса кIия учительнава ца жулва лакку душ бур. КIулшивуртту дулаврил министерствалул чулуха Сияна Сулаймановнан буллуну бур цалчинмур даражалул диплом. Сияна Сулаймановна республикалул олимпиадалий ххув хьуну тIий, интерактивная доска дулун ккаккан бувсса цаппара школардал сияхIравун 28-мур гимназиягу багьну бур. Утти вайннал оьрус мазрал кабинетраву му доска лархъун бур.
Кьадиева Сияна Сулаймановна Уллучардал шяравасса бур. Пермь шагьрулий школагу къуртал бувну, бувххун бур Дагъусттаннал университетрал филологиялул факультетрайн. 1979 шинал мугу къуртал бувну, зун байбивхьуну бур МахIачкъалаллал 26-мур школалий.
1986 шинал МахIачкъалалив 28-мур школа тIитIайхту, шиккун бувкIун, хIакьинусса кьининин ва школалий зий бур. Аьмну 35 шинай зий бур ва учительну. Ва бур Аьрасатнал кIулшивуртту дулаврил хIурматлувсса зузала, захIматрал ветеран. Учительнал даврий бивхьусса захIматрахлу ва чIалачIи дурсса ккаккиярттахлу лайкь хьуну бур ХIурматрал грамотарттан ва личIи-личIисса бахшиширттан.
Сияна Сулаймановна бусравну бур учительтурал коллективраву, хIурматрай бур дуклаки оьрчIачIа ва миннал нитти-буттачIа.
Цинявппагу нитти-буттал цIанияту барча буллай бура Сияна Сулаймановна ва хъуннасса ххувшаврищал. ЧIа тIий бура гьарица ишираву тIайлабацIу. Ваниярвагу бюхттулми шачIанттайнгу лавхъун ккакканнав.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля