Жижара

kvfr_3Кьурбан­махIаммадлул душ Дахьхьаева ПатIимат Ва майрал 13-нний, захIмат­сса азарданул бувгьуну, оьр­мулул буччиннин къабивтун, жуятува личIи бунни ххаллил­сса зунттал душ, зунттал щаращул щинал марцIшиврул бувцIусса, мяърипатрал бувччусса, дуккавриву хьхьичIунсса, давриву гьунар бусса, имин­сса ва инсаншиврул хъунмасса бутIа буллусса, уздансса лакку душ, Ккуллал шяраватусса Да­хьхьахъал КьурбанмахIаммалул ва Тамарил душ ПатIимат. Ва, 1997 шинал мукьвардай ва ххювардай

къуртал бувну Ккуллал дянивмур даражалул школагу, бувххун бур МахIачкъалаллал ххуллул ва автомашинарттал техникумравун, гагу ЯтIул дипломрай къуртал бувну, бувххун бур Москавуллал ххуллул ва автомашинарттал институтрал МахIачкъалаллал филиалданувун. ПатIимат, институтгу ЯтIулсса дипломрай къуртал бувну, буссия институтравува дарс дихьлай. Махъсса шиннардий зий буссия личIи-личIисса организациярдай. Ци даврий бухьурчангу ванил даву дувайва дакIнийхтуну, гъирарай, циняв циятува рязийну бикIансса куццуй. Зий бунува ва бувххун буссия Москавуллал ххуллул ва автомашинарттал институт­равусса аспирантуралувун. Ва ххарарххусса оьсса азаруннил къабивтунни ванил дакIнийсса хияллу бакIуйн буккан бан.
ПатIимат бия дакI марцIсса, инсаншиврул хъунмасса бутIа буллусса, гьарцаннан кумаг буван ччисса, хъуниминнах къулагъас дайсса, мюрщиминнаха аякьа дусса, дакIнил аьчухсса зунттал душ. Даврий циняв рязийну бикIайва ванил дуллалимуния, бусраврай бикIайва цинявппа гъан-маччаналгу, даврил уртакьтуралгу дянив. Къащаллу бан бивтун чIявусса дакIнил хияллугу, дуллансса давурттугу, дунияллия лавгунни Аллагьутааьланал талихI къабуллунува ПатIимат. Вил тIиртIусса пишлищалсса симан ина кIулминнан оьрмулий хъамакъаритантIиссар. ПатIимат аьпалул хьусса духIан къашай­сса кьурчIишиву кIидачIлай, дакIнийхтунусса жижара буллай буру ванил ниттихь Тамарихь, буттахь КьурбанмахIаммалухь, ванил уссурваврахь, ссурваврахь, махъсса цинявппагу ванил гъан-маччанахь. Ванин къабуллусса оьрму махънан булуннав. Цал рухI хъинний дишиннав, алжаннул ххари баннав.

Пиш тIийннасса симан
Жун къаккакканссар,
ДакIнил иминшиву
КIулгу къахьунссар.

Циван бутав ниттил
ДакIниву бярчIу,
Циван рутан ував
Бутта бакI хьхьичIун.

Къархьунни хъин дуван
Вил оьсса аьзар,
Булларчангу циняв
Байми даруртту.

Утти ина бунни
Ссурвал аьтIутIи,
Уссурварал дакIру
Гъагъан дурунни.

Циняв мачча-гъаннал
ЛухIи ларххунни,
Циняв ссурахъалгу
Пашман бувунни.

Вил дакIнил хияллу
Барткъалавгунни,
Дуван дакIниймургу
Дуван къархьунни.
Ккуллал ва ЦIуссаккуллал жямат

——————————————————-

kvfr_2МАХIАММАДЛУЛ АРС ЖАНАЕВ ХIАЖИБУТТА
Ххувшаврил байрандалул кьини, майрал 9-нний, оьрмулул 78 шинаву, лавмартсса цIуцIаврил хар-хавар бакъа жуятува личIи унни узданну оьрму бувтсса ххаллилсса зунтталчу Жанаев ХIажибутта.
ХIажибутта увну ур 1935 шинал ГьунчIукьатIрал шяраву, мусил усттарнал кулпатраву. Гъумучиял школалий 9 классгу къуртал бувну, ХIажибуттал МахIачкъалалив Строительный техникум къуртал бувну бур, зий ивкIун ур личIи-личIисса давурттай.
Ванан сантехникнал пиша ххишала бакъа лавайну кIулну бия. Мунияту бухьунссия пенсиялийн укканнинсса ванал щалва оьрму му пишарай зий лавгсса. Зувилли­хъайсса шинну дуруна ХIажибуттал МахIачкъалалив ЦУМ-раву зий. Ванал даврин лавайсса кьимат бивщуну, лайкь хьуну ия мадарасса ХIурматрал грамотарттан. Ва ия захIматрал ветеран. ДакI- аьмал бавкьусса, инсаннан кумаг буван, чIарав ацIан чялишсса ия ХIажибутта. ЧIявусса инсантал ванал дурсса даврия рязийну бикIайва. Ва кунма оьрчIал, кулпатрал цIаний цIаравун ххяххан хIадурсса инсантал чансса ккавкссар.
Махъсса шиннардий ХIажи­бутта ГьунчIукьатIув уссия ялапар хъанай. Ва ия захIмат ххирасса, ччимур даву канила дуккайсса зунтталчу. ХIажибуттал буттал бу­ттахъалли Агълар-ханнайн бивтун бивкIсса. Му иш сававну, Жанаевхъал арула уссу ливхъун лавгссар ГьунчIукьатIату. Миннал агьлу буссар Хъусрахь, къумукьнаву, яруссаннай ва Къарачайнаву. Миннаяссар ва ХIажибуттагу.
ХIажибуттал бивкIулул кьур­чIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру ванал кулпатрахь, оьрчIахь, махъсса ичIуссаннахь, ссурахъаврахь Амаев Амирдухь ва Муслиматлухь, Амаева Зинахь, Штанчаев Казимлухь ва цинявппа гъан-маччанахь.
Цал бунагьирттал аьпа баннав, рухI хъинний дишиннав. Ванан бакъамур ванал оьрчIан булуннав.
ГьунчIукьатIрал
ва Шахьуйннал жяматрал цIанияту Амин Аьбдуллаев

——————————————————-

kvfr_1МАХIАММАДЛУЛ АРС ЩУРПАЕВ ХIАСАН
Уттигъанну жуятува лавгунни ххаллилсса зунтталчу, цалва оьрмулул 50-нния лирчусса шинну банкрал даврин хас дурсса лавайсса даражалул пишакар, Кьукуннал шяравасса Щурпаев ХIасан.
Увну ур ХIасан Кьукнив 1938 шинал мартрал 21-нний. 1962 шинал Ростовуллал Финансово-экономический институтгу къуртал бувну, тIайла увкIун ур СССР-данул Госбанкрал Дагъусттаннал конторалувун. Цува зузиссаксса хIаллай ХIасан хIарачат буллай ия захIматсса банкрал даврил куртIнивун уххан, банкрал давриву хъанахъисса цIушиннарду, дахханашивуртту лаласун, чIумущал архIал цала кIулшиврул даража гьаз буллан. Цанма кIулмур даврил уртакьтурахьгу бусайва, кумаг байва, чIарав ацIайва жагьилсса специалистурал. Махъсса 20 шинал мутталий ХIасан МахIаммадович зий уссия ДР-лул Национал банкрал Председательнал кумагчину. Мунищала архIал 1979 шиная шинай уссия Дагъусттаннал паччахIлугърал университетрал финансово-экономический факультетрай «Организация банковского дела» дарс дихьлай.
ДакIнийхтуну бивхьусса захIматран кьимат бишлай, ванан дуллуссар «ДР-лул лайкь хьусса экономист»,захIматрал ветеран цIарду, «Отличник Госбанка СССР» лишан. Лайкь хьу­ссар чIярусса паччахIлугърал чулухасса ХIурматрал грамотар­ттан. ХIасан МахIаммадовичлул чаннасса симан, ванал банкрал даву хьхьичIуннай шаву мурадрай бивхьусса захIмат мудангу личIантIиссар ва кIул­миннал ва даврил уртакьтурал дакIурдиву.
ХIасан аьпалул хьусса хъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру ванал уссур­ссуннахь, гъан-маччанахь, агьлу-авладрахь, махъсса цинявн­нахьвагу.
Цал гьав нурданул дуцIиннав, алжаннул ххари аннав. Махънал оьрмурдай барачат бишиннав.
Кьукуннал жямат