Умудрал жамилул ирглийсса ссапар

bft_17«РусГидро» ОАО-лул Дагъусттанналмур филиалданул кабакьулийну республикалий хьунни «Спорт и я» тIисса темалун хас дурсса оьрчIал творчествалул давурттал конкурс-выставка. Муний гьуртту хьунни 350-нния ливчусса Дагъусттаннал 6 шагьрулиясса ва 7 райондалиясса, Ухссавнил АьсатIиннавасса ва Адыгейнавасса оьрчIру. Выставкалул сакин дурну дия «Первая галерея» Дагъусттаннал ттизаманнул искусство хьхьичIуннай даврин кабакьу буллалисса Дагъусттаннал жяматийсса организациялул.

Ва 4-сса проектри оьрчIал творчествалун хас бувсса «Добро пожаловать в Дагестан» тIисса циклданувасса. «РусГидро» ОАО-лул «Парус надежды» тIисса рахIму-цIимилул программалул лагрулуву 2010 шиная шихунмай Первая галереялул дагъусттаннал энергетиктуращал цачIуну буллалисса республикардал конкурсирдай гьуртту хьуну бур кIиазарунния ливчусса оьрчIру.
Конкурсрал шартIирдайн бувну хьхьичIра язи дургьусса суратир­ттава выставкалий бивхьуну бия 2-16 шинал оьрмулувусса оьрчIал выставкалун хасну дурсса 400-нния ливчусса оьрчIал творчествалул произведенияртту: канил дурсса суратру, живопись, графика, скульптура, декоративныйсса паннорду, коллаж, рирщусса суратру, арт-объектру.
Миннуй оьрчIал ккаккан бувну бия спортрал личIи-личIисса тIуркIурду, тарихрал ишру, Сочиливсса Олимпиадалул вирттал ва яла дакIний ливчIми лахIзарду.
Конкурсрай чялишсса гьур­ттушинна дунни так художествалул школарттал ва студиярттал ба­къассагу, оьрчIал нитти-буттахъал ва оьрчIал цала. Миннал цалла давуртту гьан дурну дия электрон почталийх, ми ларсун бувкIун бия оьрчIал нину-ппу, хIатта архсса щархъава лажин-цIа кIулнахьхьунгума гьан дурну дия.
Жагьилсса художниктурая ва филиалданул зузалтрая сакин хьусса жюрилул бивхьусса кьиматирттал хIасиллайн бувну кIива номинациялуву («канил дурсса сурат» ва «арт-объект») ххув хьу­сса 49 оьрчIан Первая Галереялул дуллунни бахшишру, гьуртту хьуцириннан буллунни дипломру ва ссайгъатру.
Проект дузрайн буккан бан хъуннасса даву дунни художествалул школарттал педагогтуралгу.
РусГидролул ва Первая Галереялул цачIуну ттинингу цикссагу проектру чулийн буккан бувссар. 2006 шиная шихунмай Дагъусттаннал энергетиктурал кабакьулийну чIун-чIумуй сакин дайссар ттизаманнул магьирлугъ машгьур ва хьхьичIуннай даврин кабакьу буллалисса, жагьилсса художниктурал выставкарду.
«Парус надежды» тIисса лахъисса чIумуйсса рахIму-цIимилул программалуха зий ОАО «РусГидро» байбивхьуссар 2008 шинал. Мунил лагрулуву рахIму-цIимилул кумагру буллай бур ахIвал кIюласса кулпатирттавасса ва ОьрчIал къатраву, интернатирттай ялапар хъанахъисса оьрчIан. Спонсоршиврул кумаг буллай бур гьунар бусса оьрчIан. Программа кIантту-кIанттурдай зузи дурну дур «РусГидро» ОАО-лул 19 филиалданул: Дагъус­ттаннал, Кабардин-Балкьарнал, Къарачай-Чаргаснал, Ухссавнил АьсатIиннал, Чувашнал, Хака­ссиянал, Пермьскаллал, Ставрополлал, Красноярскаллал крайрдайсса ва Амурскаллал, Волгоградуллал, Москавуллал, Рязаннал, Нижегородскаллал, Самардал, Саратовуллал, Ярославуллал областирдал, Москавливсса ва Санкт-Петербурграйсса.
ХIадур бувссар
Зулайхат Тахакьаевал