Миналий цIа дусса цIа ххуйсса булбул

Балайчи хIисаврай цIа ларгсса Бадира, арулва класс къуртал байхту, КIундив шяраваллил клубрал хъунмурну бивтун бур, 14 шин хьуну дур мунил му даврий.

Гьашинусса шин Культуралул шинну баян бувнавхьур, жулва буржри культуралуха зий бивкIминнал хIурмат буван, дунияллия лавгми дакIнийн бучин, сагъну буминнахь бувсса захIматрахлу барчаллагь учин, ми чув ялапар хъанай бурив цIувххуну, хъирив бувккун, миннащал хьунабакьин. Мукунсса ниятрай лавгссияв на вай гьантрай Хасавюртлив.
Гийх яхъанахъисса КIундиннал шяраватусса Зулайхат оьвтIий бия редакциялийн, чIярусса шиннардий культуралул даврий зий бивкIсса, цIанихсса балайчи, КIундиннал шяраватусса ХIажиева Бадирая кказитрай чичара тIий. Бадира ттун цIуцIи шаний лявкъунни. Ласнал ва арснал аякьалувун лавсун.
Гьай-гьай, миллатрал кказитрая на цачIанма бучIаврия му хъинну ххари хьунни, бувагу инжитну бакъасса кунма бувсунни цилва оьрмулул ххуллия, дакIний ливчIсса яргсса лахIзардая.

ПатIимат Рамазанова
Баширдул душ ХIажиева Бадиран 78 шин дур, му захIматрал ветеран бур. Ванил ппу Башир КIундиннал шярава хьхьичIа-хьхьичI Таджикисттаннайн лавгсса хIалтIухъан ур. Ванил нину МахIаммадхъал Аьжа Баширдун ххуй бивзун, 14 шинавусса душ, ччаннай ус дакъанува, бакIвахIулуву бувгьуну, бавцуну бур. Башир мандолиналий макьанну руцлан гъирасса, музыкалуву итххявхсса ивкIун ур. Буттал, мандолинагу бивщуну, чIявуну учайсса балай хIакьинусса кьинигу ххуйну дакIний бур Бадиран:

Жан-хIурият ядан,
ХьхьичIунсса аскар,
Дазурдай бавцIуну
Къаралданий бур.

Ва балай цалвагу тIий, чIи­висса Бадирангу лахьхьин бувну бур.
Школалий 1-мур классраву дуклакисса Бадирал шяраваллил клубраву, каругу махъ дирхьуну, му балай увкуну бур. Школалул коллектив райондалул бяст-ччаллил концертрай гьуртту хьуну, Бадирал цалчинсса кIану бувгьуну бур. Муния махъ рес­публикалул конкурсрайгу цалчинмур кIану бувгьуну бур. Шамилчинмур классраву дук­лакисса чIумаллив, Москавлив дагъусттаннал магьирлугърал ва литературалул декадалий гьуртту хьунсса тIайлабацIу хьуну бур. Лакрал миллатрал чулуха Бадира гьан бувну бур му декадалийн. Бадиращал архIал бивкIун бур хIакьинугу балай тIийнувасса яруссаннал балайчи Муи ХIасанова.
Бадирал хIурматрай ядурну дур цинна дуллусса Грамота ва арцуйнусса бахшиш диркIсса конверт. ЛичIи-личIисса мероприятиярдайн шамийла гьан нясив хьуну бур ванин Москавлив. НукIузаманнул лаххиялуву гьуртту хьуну бур 1957 шинал Москавлив хьусса Жагьилтурал фестивальданийгу.
«Балайчи хьунсса хиял чIи­винийва бикIайва, — буслай бур Бадира – КъячIив тамашачитал бувну, къячIал хьхьичI, ччергъилугу рирщуну, ттущалва нава балайрду тIун бикIайссияв. КъячIивгу, туну, хъат къаришларчагу, хъинну вичIилий дикIайва, ссукурагу къатIий. Балай куну махъ на миннуйн икрамгу байссия. Щар хьурчагу артистнан бакъа къахьунна тIун бикIайссияв. Ттун халкьуннал балайрду ххира хьуна, таний клуб гъагъавай бикIайва тамашачитурал чIявушиврул».
Балайчи хIисаврай цIа ларгсса Бадира, арулва класс къуртал байхту, КIундив шяраваллил клубрал хъунмурну бивтун бур, 14 шин хьуну дур мунил му даврий.
— Таний жу концертругу хIадур дурну, кунначIан кув лагайссияв. На къабивсса шяравалу дакъахьунссар, — дакIнийн бутлай бур Бадира. – ХьхьичIва цIа-бакI кIулминнащал уссур-ссуннащал кунма бикIайва, жула шяравун концерт ккаккан дан увкIма жучIана уцайссия. Мукун цIакьсса дусшиву ду­ссия Хъювхъиял Аьйшатлущал. ХьхьичIва инсантуран дусшиву дангу, ядангу кIула. Школалий дуклай бунийва дустал хьуру нагу, жула шяравасса ХIуриягу. ХIакьинусса кьинигу ттул ялун биян бучIайссар.
Хаснува на хъихъи лавсъссара Ккуллал райондалул жямат­рал. КIарттул ччатI бучIайссия ттучIан ссайгъатран, на кIулми, ттул балайрду ххирами ттуха ци хIурмат бан хъинавав тIун бикIайва. ЦIуссалакрал райондалийн лавгсса чIумал, ттун гармонь пишкаш бувна.
Ххуйсса азархана бур тIий цIардай буну, на Новостройрайсса азарханалий уттубишин бувнав ичIуванал. Гиккусса къашайшала ия, ттун цIа Бадирар учайхту, хьхьичIавасса цIанихсса балайчи ХIажиева Бадирал цIа ххуй дирзун, цIа дирзсса Бадира буссар цала шяравугу тIий. Ца тIааьнну бия Ккуллалмур райондалул азарханалийн багьайхту, таний хъунама хIакинну зий ивкIсса Нуруллагь Аьшаевлул нава палаталуву ккаккайхту, «жулва Бадира ХIажиевагу бур шиву» учаву. Новостройрайсса азарханалий­сса хирург Надиргу мукуна тIий ия. Бадира тIийнмасса халкь бур уттигу, миннайн цинявннайн барчаллагьрай бура».
Культуралул даврий 18 шин дурсса Бадира ХIажиевал ласнащал, МахIаммадов МахIам­мадлущал, Таджикисттаннайн лавгун, тийхгу 27 шин дурну дур. КIундиннал шярава ца 80 хозяйство ларгун диркIун дур таний Таджикисттаннайн ччатIул, маэшатрал хъирив. ХъатIивгу байсса бивкIун бур КIундиннал жяматрал Лаккуй кунма зур бусса.
«Щил хъатIи бивкIссарив дакIний бакъар, КIундиннал колхозрал председательну зузи­сса ниттиуссу Къашиев Ибрагьим уссия Таджикисттаннайн увкIун, хъатIул тямадашиву дуллай. Му «ЗахIматрал ЯтIул Ттугълил» ордендалун ва чIярусса медальлан лайкь хьусса, 36 шин колхозрал председательну дурсса, цува зузиссаксса хIаллай колхозрал ахIвал хъинну хьхьичIунмай хьун бувсса инсанни. Му ия буттал кIану ххирасса инсан. Ташкантлив, Грозныйлив хIукуматрал машлул давурттивгу лархьхьуну, буттал шяравун зана хьуссия, Лакку кIанттай ххуй-ххуйсса давурттив дуллан.
Мунал му хъатIуй лавхъсса махъ кьувтIунува ливчIунни ттул дакIнивун, аьпа биву, бюхттул­сса къирият дусса ия: «На Лаккуя увкIра, Душанбайлив ивкIра, Таджикисттаннайн увкIра, ца ттула ссурахъил душнил оьрчIру бур ичIува ттаттай, бавай тIий. Зу, ттучIа дояркахъулну бивкIсса душру, буру оьрус маз ххуйну къакIулну бунува оьрус мазрай гъалгъа тIий. Ттун зуяту Ибрагьим-мяммай тIисса махъ бавну ччиссия Лаккуй учайсса кунма. Бювххунни зун ниттил маз хьхьичIунну ва ххирану бакъашиву», — увкуна ганал.
Таний хъатIай балайчитал къабикIайва, балай учаврил пагьму-гьунар буманал учайва. Жула шяравасса ХIажиев Ибрагьим тIисса адамина икIайва КГБ-лий зий ивкIсса. Мунал, КIундиннал жяматран къахъама бивтссар ХIажиева Бадира куну, балай учин буккан бувнав. Ласнан ттул чIу къабувчIуну, лас ивкIун ур чIаравминнахь «балай тIисса ва цур?» тIий цIухлай», — буслай бур ва.
Бадира ХIажиевал цилагу ляхъан байсса бур балайрду. Мукунма КIундиннал хъатIий увкуну бур, инсульт хьуну арулла шинава, укунсса балай:

Ттул оьрмулул ахир
хъанан диркIссарив,
Базурду бакIращал
ччалан бивкIссарив,
Миналий цIа дусса,
цIа ххуйсса булбул,
ЦIа дакъа цIуцIаврил
бугьлан бивкIссарив?

Бадирал ва балай учайхту, тяхъашиврийн хъатIуйн бавтI­сса КIундиннал жямат аьтIий бивкIун бур.
ДакIний личIансса бур Бадирал цила ляхъан бувсса эшкьи-ччаврихами шеърирдугу. На бялахъан буван балай тIун бикIай:

Эшкьи дуварчагу
вищал дуванна,
Оьнийн дуккарчагу
оьри къачинна,
Ци ласав чирчагу,
мусийра чинна,
Мусиват ливккуну,
кьакъаитанна.

Бадира ХIажиева бур Лак­рал радиолул архивраву цила ва Аьлиева Минажатлул цачIуссагу, цилалусса балайлулгу запись дикIан аьркинссар тIий.
Ванин чIявусса буттахъал балайрду кIулну бур. Макьаннугу дакIний дур. Радиолия, телевидениялия цачIанма бучIарча, ччергъилугу рирщуну, балайрду тIун хIадурну бура тIий бур. Инжитшивугу балайрдахун къадахчинтIиссар тIий бур.
Журналист хIисаврай ттулвамур буржгу биттур бувну, нагу махъ булав Бадира ХIажиевахьхьун, му дакIний ливчIсса, мунил балайрду ххирасса инсантал уттиватти Бадирал чIу баян бувну ххари буваншиврул ттущава шаймур буван. Бавахъал балайрду жунма мудангу ххирану ва язину бивкIссар, буссар ва уттигу бикIантIиссар.