Интнил барачат бияннав цIуссалакрайнгу

ilchhi_25Хъинсса аьдат дур ЦIуссалакрал райондалул хъуниминнал – райондалул лагрулийсса цумур-дунугу агьамсса мероприятие дикIу, байран дикIу, ярглий кунна цания ца шяраву дувайсса, ца шяраву ккуркки лагайсса. Мукун, лагма лавгун, гьашинумур Интнилхьхьунил шадлугъ дунни Аьхъардал шяраву. Райондалул хъуними, администрациялул зузалт бакъагу, Аьхъардал байран хъун дан, агьалинах вичIидишин бувкIун бия республикалул вице-премьер Шарип Шарипов, экспертизалул ва проектный управлениялул масъалартталсса буллалисса ДР-лул Президентнал управлениялул хъунама ХIажи Султанов ва цаймигу бусравсса хъамал.

Гьай-гьай, цIусса район хIасул дуллалисса кIанай Интнил байрандалул агьамшиву личIиссара дия: инт мудангу цIу оьрмулул лишанни, цIумунил дайдихьур. ЦIусса миналийсса Интнил байрангу барачатсса хьуннав тIисса бия барча буллалиминнал ихтилатругу. Жямат барча буллали­сса ихтилатру бувна ЦIуссалакрал райондалул хъунама ХIажи Айдиевлул, Аьхъардал шяраваллил хъунама МахIаммад Магьдиевлул. ХIукуматрал вакил, вице-премьер Шарип Исмяиловичлул цаламур ихтилатраву Интнил байран цалчинсса хъарас щаврил, Хъурдуккаврил байран хъанай духьувкун, ЦIусса миналий барачатсса ччатI хьуннав цIуссалакрал агьалинан тIисса ихтилат бувна. Шиккува кIицI лаган ччива, гужсса марч бусса, дяркъусса кьини духьурчагу, чIявусса агьали бавтIуна. Ххуй­сса программа дия Аьхъардал школалул дуклаки оьрчIал. Шяраваллил хъунама МахIаммад Магьдиевлул каялувшиврийну, ххуйсса хIадуршинна дурну дия шяраваллил жяматралгу. ЦIусса миналийсса культуралул отделданул хIадур дурсса программагу авадансса дия. Аьхъардал школалул дуклаки оьрчIру ва оьрчIал творчествалул къатлул хIадур бувми къавтIий, Иркуева Аьйшат, МахIаммадова Шагьалай, Гавзиева ПатIимат, Жабраилова Аьйша, Рамазанова Наташа ва цаймигу балайрду тIий, лакрал дукрардая неъмат ласлай интнил савлугъ дуллай бия. ТIабиаьт ИнтнилхьхьуницIун даркьусса къахьурчагу, рязийну бия жямат байрандалия.

Сиянат ХIажиева, журналист, драматург:
— Ххюра шинни ттул ва Аьхъар­дал школалий зий, вайннал жяматращал щябикIлай-бизлай. Инсаннал хIалкьазия бувчIай ганал лаххиялийну, багьу-бизулийну, ичIувай лавгукун ганал къушлийсса низамрайну, кулпатрал яхши-хашрайну. Аьхъардал жямат ас-ламус бусса, ххуйсса инсантал бур. Барчаллагь шяраваллил хъунама МахIаммад Мяндиевлун, укун ххуйсса байран жяматран дурсса.
Ца-кIива махъ учин ччива нава зузисса коллективраягу. Хъинну гьунар бусса учительтал бур Аьхъардал школалий, зунмагу чIалай бурхха, миллатрал лаххиярдугу ларххун, дуклаки оьрчIру цукун гьуртту хъанай буссарив ва шадлугърай.
Мудангу дуллалисса давриву дакI дирхьуну зузисса бур школалул директор Басират Ибрагьимова, давриву бажар бусса, гьарца затрал хъирив лаяйсса, жаваблувсса, ас-намус бурувччусса, инсантуращал хIал бавкьусса. Ванин ххуйну кIулссар гьарца учительгу, гьарца дуклаки оьрчIгу.

Зина Шяпиева, пенсионерка:
— Халкьуннан цалва буру­ккинтту чансса хIаллайссавагу хъамабитан бувну, гай тяхъа бансса, гайннал дакIру тирх учин дансса мероприятиярду чансса къадувай Новостройрайгу. ОьрчIал творчествалул къатлул чIава къавтIалтрал халкьуннал искусствалул – исвагьину щаллу дуллалисса къавтIавурттал мудангу тамашачитал ххари бай. ХIакьинугу якъабатIавай буруглай бивкIра къавтIалтрахгу, хIайранну вичIидишав балайрдахгу. Интнил хьхьунил байрандалул гьархьхьуну кумаг бунни райондалул халкь кунначIан кув хъиннува гъан бан, тяхъа бан. ЦIусса кулпатру чIяву хьуннав ва цIусса миналий, оьрчIру чIяву хьуннав. Ххуйсса, рахIатсса оьрму хьуннав. Интнил хIукъулул барачат щалвагу цIуминалийн бияннав!