Жижара

fge_22ЮСУПЛУЛ ДУШ ОЬМАРОВА КЬУРВАН-ПАТIИМАТ
Хар-хавар бакъасса апатI ялун бивну, оьрмулул 20 шинаву жущава зевххунни дахьа цила оьрмулул ва мурадирал ххуллийн бувккун бивкIсса инсан, ЧIяйннал шяраватусса Юсуплул душ Оьмарова Кьурван-ПатIимат.
Лайкьну школагу къуртал бувну, Кьурван-ПатIимат ккалай буссия Дагъусттаннал паччахIлугърал халкьуннал хозяйствалул институтраву, экономикалул факультетрай, 3-мур курсирай. Амма, Заннал итабавкьусса кьисмат хъинну кутIасса лявкъуну, лавгунни ахиратрахьхьун.
Кьурван-ПатIимат аьпалу­хьхьун лагаврил пашманшивугу кIидачIлай, дакIнийхтунусса жижара буллай буру ниттихь Лаурахь, буттахь Юсуплухь, буттал ниттихь Кьурбан-ПатIиматлухь, уссихь Жабраиллухь ва махъсса щалагу агьлу-авладрахь. Цил бунагьирттал аьпа баннав, рухI паракьатний дишиннав!
ЧIяйннал ва Шахьуйннал жямат

——————————————————

Untitled-1ШАРИПЛУЛ АРС ИБРАГЬИМОВ БАРИ
Март зурул 15-нний Ставрополь шагьрулий аьпалухьхьун лавгунни дугърисса зунтталчу, ГьунчIукьатIрал Шариплул арс Ибрагьимов Бари.
Бари увну ур 1930 шинал март­рал 19-нний. 1946 шинал кIира шинайсса Мореходный училищалувун увххун, га къуртал бувну махъ, ув­ххун ур дуклан фельшер-акушертал шайсса школалийн. 1951 шинал га школагу къуртал бувну, ларсун дур фельдшернал квалификация. Ца­ппарасса шиннардий му касмулий зийгу ивкIун, увххун ур ДГПИ-лул биологиялул факультетрайн. 1964 шинал къуртал бувну бур му. 1970 шинал учительшивугу кьадиртун, Домбайрайн ивзун, фельдшернал пишалий зун ивкIун ур. 1988-1995 шиннардий Теберда санаториялул туберкулезрал клиникалул лабораториялул хъунаману зий ивкIун ур. Баринал ца душ ва оьрчI бур. Душ Германиянаву немецнан хьуну бур, арс Олег Ставрополлай кулпатращал ялапар хъанай ур.
Бари ия дакI-аьмал бавкьусса, гъанчу, лак ххирасса зунтталчу, захIматрал ва дяъвилул ветеран.
Баринал бивкIулул кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру ванал ичIуссаннахь, цинявппагу гъан-маччаминнахь.
Цал бунагьирттал аьпа баннав, алжаннул ххари аннав.
ГьунчIукьатIрал жямат

————————————————————

fge_21МАХIАММАДЛУЛ АРС ШАРИПОВ ИБРАГЬИН
Оьрмулул 55 шинаву, цакуну къюкI дарцIуну, хар-хавар бакъа жуятува батIул хьунни ххишала акъа хIал бавкьусса, ас-намус ххи­сса инсан, зузала-захIматчи, гьарца ххуттаву авкьусса, оьвхъусса чув-адамина, Карашрал шяраватусса МахIаммадлул (Марзилавл) арс Шарипов Ибрагьин.
Ибрагьин увну ур 1958 шинал Карашрал шяраву, МахIаммадлул ва ПатIиматлул кулпатраву. Буттал шяраву байбихьулул школа бувккуну мукьах дянивмур даражалул школа (№26) къуртал бувну бур МахIачкъалалив.
Ванал захIматрал ххуллу байбивхьуну бур МахIачкъалаллал Радиозаводрал цехравату. Муния махъ, цала бюхъу-тяхъалун лав­хьхьуну, зий ивкIун ур личIи-личIисса давурттай, амма чув зий ивкIун ухьурчагу, зий ивкIун ур барачат ххину, хIурмат хьхьичIунну.
Ибрагьин аьпалухьхьун лагаврил дард-ххажалатгу кIидачIлай, дакIнийхтунусса жижара буллай буру уссихь Шариплухь, ссурваврахь Маржанатлухь, Аьишатлухь ва Магьиятлухь, кулпатрахь Луизахь, арснахь, душнихь, ва махъсса цинявппагу гъан-маччаминнахь. Ибрагьиннул рухI бигьаний, чурх чаннаний бишиннав, цал бунагьирттал аьпа баннав! Ванал оьрмулия кьувкьусса кьисмат махънан ххи бувну лякъиннав.
Карашрал жямат

——————————————————

fge_6ПАТАХIЛУЛ АРС АБАКАРОВ МАХIАММАД-ЗАГЬИДИ
Абакаров МахIаммад-Загьиди увну ур 1944 шинал ЦIуссалакрал райондалийсса Чапаевкаллал шяраву.
1961 шинал ЧIяйннал шяраву школагу къуртал бувну, Аьралуннаву къуллугъ буллай ивкIун ур. 1967-1972 шиннардий дуклай ивкIун ур Дагъусттаннал паччахIлугърал университетрал физикалул факультетрай. Университетгу къуртал бувну, зий айивхьуну ур Бабаюртуллал райондалул дянивмур даражалул школалий. Гихунай зий ивкIун ур М. ХIажиевлул цIанийсса заводрай, мунищала архIал дарс дихьлай ивкIун ур Дагъусттаннал механический техникумраву. 1996 шиная шихунай зий ивкIун ур МахIачкъалаллал дистанциялул электроснабжениялул техотделданул инженерну.
МахIаммад-Загьидинал бив­кIулул кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру кулпатрахь, арсурваврахь, уссурваврахь, ссихь ва цинявппагу мачча-гъаннахь.
Къяннал, Ваччиял,
Чапаевкаллал жямат

——————————————————

fge_4ЖАМАЛУТТИННУЛ ДУШ
АЬБДУЛЛАЕВА ПАТIИМАТ
Интдайдихьулул гьантрай, 21-мур мартрай, аьпалувух бивхьунни захIматрал ветеран, кьянкьасса зунттал хъамитайпа, хIакьсса нину, Хьурттал шяравасса Жамалуттиннул душ Аьбдуллаева ПатIимат.
ПатIимат бувну бур 1927 шинал Хьурив. Ппугу ччяни дунияллия лавгун, ПатIиматлун багьну бур ниттин кумаг буллан, циярва мюрщисса 3 уссу ччаннай ацIан уван. ЧIявусса, та чIумал оьрчIшиврува жагьилшиврувун къабувхна най буна хъуни хьусса, захIмат нахIу лавчIсса оьрчIавухмурну бивкIун бур ПатIиматгу, ччарча дяъвилул, ччарча ду-дакъашиврул къума-цIан бувсса. Шяраву душваращал ПатIимат зий бивкIун бур колхозрал давурттай. Цалла шяравумигу дурну, лагайсса бивкIун бур шяраваллия архсса НицIавкIуллал шяравун зун. Архсса ххуллурдайх бачIва ччаннах, лякьа дуччинсса ччатI бакъасса заманнай, ци-цигу захIматшивуртту духIан багьну бур ПатIиматлунгу, ванил чIунархIалсса душварангу. Ванил хъунмурчIин дайсса диркIун дур бригадиршиву коллективраву. ЗахIмат ххирасса, тIайлашиву ччисса, циятурагу, цаманаягу тIалавшин хъуннасса ПатIимат хIурматрай бивкIун бур жяматрачIагу, цуппа кIулначIагу. Цилвагу хъуни бувну, лащу-щаллу бувну, кIулшивуртту дуллуну дур 3 душнин. ОьрчIал оьрчIал вив лавсун, минная ххарину бикIайссия азарданул цилла лавмартшиву кка­ккан даннин ПатIимат-бава.
ПатIиматлул бивкIулул къумашивугу кIидачIлай, жижара буллай буру ванил душварахь Луизахь, Бава-ТIутIихь, Аьйшатлухь, куявтурахь, оьрчIал оьрчIахь ва щалвагу агьлу-авладрахь. ПатIиматлул рухI алжаннул ххари даннав, гьав нурданул дуцIиннав. Дунияллия щакъаливххун ванил буцириннан кьурчIисса кьадар чивчуну къалякъиннав.
Хьурттал
ва ХьурукIуллал жямат

————————————————-

Ккуллал райондалул жяматран кунма, ттунгу оьлу бивзунни, хъинну кьувтIунни, 1-мур ЦIувкIрав машина багьну, ттула хъин­сса чIаххучу, ххаллилсса инсан, шяраваллил хъунама
Асланбагхъал МахIаммад
дунияллия лагаву. Ттигъанну куна шяраваллил жяматращал Интнилхьхьунил байран дуван Каспийскалийн увкIун уссия МахIаммад Кьурбанов, шярава биялсса делегациягу бувцуну. Жяматрахь барчаллагь учин увкIхьунссия… Оьрмулувусса махъра-махъмур байрандалийн увкIун лявкъунни. Цувагу ххирасса, цанмагу ххирасса агьалинахь «хъинну бикIи!» учин увкIун лявкъунни.
ДакIнийхтуну хъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай бура МахIаммадлул кулпат ЗиритIахь, ниттихь Гумсиятлухь, уссурваврахь Рамазаннухь ва Аьлихь, ссурваврахь, душваврахь, щалвагу агьлу-авладрахь, гъан-маччацириннахь.
Алжаннул ххари уваннав Асланбагхъал МахIаммад! Гьаттай нур дизаннав! Мунан къабуллумур оьрмулул бутIа душвавран ххи бувну лякъиннав.
ПатIимат Рамазанова

——————————————————

fge_28Вихьуллал Гуйдалавхъал ХIамзатлул аьпалун

 

 

 

Марсия

Бакъассар тIун бикIай

чичрулун чаран,
Гьаксса оьсса чичру вингу
диркIун дур.
Ци банссар, ца ххуллур
цинявннан бусса,
Жухьва къацIувххунма,
тIайла буккайсса.

Ашрапиртту хьусса
кIива душнищал,
Кьабивтунни ина аьзизсса кулпат.
ЛухIи лаххан бунни,
чIун дакъа чIумал,
Ниттищал кIива ссу,
читIри кунмасса.

Ина ияв, ХIамзат,
шяраваллил ттарцI,
Чул бищун бюхъайсса
Вихьуллал жямат.
Лялиян ан захIмат
хьуншиврулъявав,
Вин миксса гьунарду
Заннал буллусса.

Ияв ина, ХIамзат,
хIакьсса зунтталчу,
Чумартшиву дусса
гьарца чулийнай.
Бусравнугу ияв жагьилтурангу,
Дуллай тIий аякьа
цалла чулийннай.

ЛяличIисса дия спортрахсса ччаву,
Дия вил команда волейболданул.
Учайва ина тIанкI, личайва чару,
ХьхьичIунсса кIанттурду
бугьайва мудан.

Дустал бивкIун бур
вил хъинну чIявусса,
Вин кьадар бувкIссар
тIий цанма баяйхту,
Гай бявкъусса гьантрай,
оьккисса ххуллийх,
Бия нех дирхьуну машинартту най.

Ина ияв, ХIамзат,
лайлатул кьадри,
Ласун битарчагу, ядан къархьусса.
Гьаксса захIмат хьунссар
вил ппу Сяидлун
Вин кьадар бувкI ххуллийх
гьар кьини занан.

Ца кIанай ацIансса вил
чIун къашайва,
Бущигу бия вил мурчал кунмасса.
Щаллу бансса мурад
бакIраву щуруй,
Бухьунссия, ХIамзат,
га кьинигу вил.

Дунъял чанна дуван
лявхъусса чирахъ
Оьрмулул нязаннив
лещан бувунни,
ЛивчIунни цикссагу
вийн умудрайсса,
Ина кумаг баннин
ялугьлай бивкIсса.

БикIайхьурча алжан,
нясив баннав вин,
Вин къабуллу оьрму
махънан булуннав.
Мюрщисса вил душру
ччаннай бацIан бан,
Кабакьиннав Заннал
нитти-буттацIун.
Вихьуллал шяравасса вил махъсса гъан-маччами, ХIажимурад ХIусайнов