Дазу цану, ца даврий зий

pop_36Гьашинусса шин жулва билаятрай Культуралул шинну ккаккан дурну дур. Культуралул шинал дуллалимургу чансса дакъар. Му мурадрай, жулла республикалий дуллансса давур­ттая кьамул дурну дур программа, ляхълай бур му биттур дуллай, культура хьхьичIуннай дуван­сса чаранну. Миннул хьхьичI кьюкьлувугу, гьай-гьай, най бур культуралул зузалт.

Ккуллал райондалий чан­сса бакъар оьрму культуралуха зий лавгсса, жяматрал бусрав-барчаллагьран лайкь хьусса зузалт. Мукунминнавасса цану хъанай бур ЧIяйннал шяраваллил культуралул къатлул директор СутIаева ПатIимат.
ПатIиматлул культуралул даврий зий 45 шин хьуну дур.1966-ку шинал школагу къуртал бувну, ПатIимат дуклан бувххун бур Буйнакскалийсса педучилищалувун. Шикку дуклай кIира шин шайхту ПатIиматлул дуккаву дачин дурну дур заочнайну. Ва зун байбивхьуну бур райондалул оьрчIал библиотекалуву.1972-ку шинал ванийн вихшала дурну дур библиотекалий каялувшиву дуллан. ЧIявусса Барчаллагьирттан ва ХIурматрал грамотарттан лайкь хьуну бур ПатIимат библиотекалуву зузисса 18 шинал мутталий. Ванил бюхъу-хIарачат чIалай, райондалул бакI дургьуминнал тIайла бувккуна ва ЧIяйннал шяраваллил культуралул къатлул директорну зун. Ва даврийгу ПатIимат, цицIунма цила кулпатгу лагма лаган бувну, дакIнийхтуну зий, культуралул ишру, шяраваллил культуралул къатлул даву мадара хьхьичIуннай хьун дурна. ПатIиматлул коллектив концертирттащал, пьесардащал райондалул тамашачитурал хьхьичIунгу буккайссия. Шанна шинай тIурча ва гьуртту хьуссар кулпатирттал, концертирттал конкурсирдавух ва лайкьгу хьуссар лавайсса кьиматирттан. Буллалисса захIматрахлу цикссагу бахшишру, грамотартту дуллуссар ПатIиматлун, миннувух Аьрасатнал Федерациялул чулухамургу.
ПатIимат, культуралул зузала бакъассагу, бур кулпатран хIакьсса нину. Ласнащал Ирбагьиннущал хъуни бувну, цала-цала кIанттайн бивчунни 8 оьрчI ва душ. Ва бусравну бур архIал зузиминнангу, шяраваллил агьалинангу.
ПатIимат, тIайлабацIу буваннав вин ва Культуралул шин ххуйсса ккаккиярттащал тIайла дуккан. Ванияр гихунмайгу чIярусса шиннардий зунсса цIуллушиву дулуннав. Вила оьрчIал, миннал оьрчIал ххари буллай личIаннав.
Басират Мамедова, захIматрал ветеран
ш. ЧIяйми