Барча буллай буру

fge_32Ххаллилсса кулпатрал ппу ва лас, зунтталчунал хасиятрал заллу, аьркиннал чIарав ацIан бюхъайсса, бувсъсса мукъул заллушиву дайсса инсан, Кьукниятусса Хавчаев МахIаммад ХIажибуттал арс барча уллай буру вай гьантрай хьунадакьлакьисса юбилейращал!
ЧIа тIий буру вин, жун акъа чара ба­къасса, МахIаммад, цIуллушиву, дакIнийсса мурадру бартлагаву, оьрчIая, кулпатрая щалихханнин итаву. ДакIниймур дузал бан бюхълай личIаннав!
Ина ххирасса кулпат, оьрчIру, вайннал оьрчIру
ва кулпатру

———————————————

Жула кказитрай зий бивкI­сса шиннардий щалвагу коллективран хъинну ххира хьусса, аьмал-хIал бавкьусса Сагъиратлул ва МухIаннадлул кулпатраву уттигъанну хъуннасса ххаришиву хьунни. Вайннан унни чIа тIисса арс.
Жу дакIнийхтуну барча буллай буру Сагъират ва МухIаннад ва хъуннасса ххаришиврущал. Архну Эмиратирттай мина дурну бунугу, ина мудан жущал буссара, Сагъират! ЧIа тIий буру щала вил кулпатран цIуллушиву, талихI-тирхханну. Нитти-буттан ххаришиврунсса, миллатрал пахрулунсса арс хьуннав.
«Илчи» кказитрал коллектив