Барча буллай буру

ilchhi_35Интдайдихьулул кьинилущал архIал, март зурул 22-нний лакрал ва ТтурчIиял жяматрал лайкьсса арснан, КГБ-лул полковник, тарихрал элмурдал доктор, Илияслул арс Сулайманов СахIимлул оьрмулуву бартларгунни ниттил увну 85 шин.
Барча тIий буру СахIимлухь му хъуннасса кьини. ЧIа тIий буру цIуллушиву, цIу-цIусса ххари-хъиншивуртту, нахIусса, хIалимсса гьантри. Яаннав ина Заннал винагу, вилацириннангу, ТтурчIиял жяматрангу, ЦIуссалакрал агьалинангу. Ина вила оьрму бувтссар дугърину, чувшиврул ва чумартшиврул бутIа ххину, ца винма бакъассагу,щалагу илданун мюнпатну, барачатну. Мукунма бусравсса ва сийлийсса хьуннав вил вания тинмай бутантIимур оьрмулул муттагу!
ЦIуссалакрал райондалул щалвагу жямат

—————————————-

ilchhi_34Вай гьантрай ххаллилсса инсан, гьунар бусса педагог, Новостройрайсса Аьхъардал школалул завуч, Хьурттал шяраватусса Барийнал арс Бариев МахIаммад-Кариннул оьрмулуву кIицI ларгунни 60 шинал юбилей.
Му ххаллилсса кьинигу барачат дуллай, жула даврил уртакьнан, оьвхъусса чув-адаминан, Карин Бариевичлун чIа тIий буру чIярусса цIуллусса шинну, талихI, тирхханну, вила дакIнин лар­хьхьусса ххуй-хъиншивуртту.
Аьхъардал школалул
педагогтурал коллектив

—————————————

ilchhi_36Мартрал 22-нний дурсса Хъарас щаврил байрангу барча дуллай, авадансса, буллугъсса, баргъ-гъарагъи даркьусса шин хьуннав, барачатну хъув увксса хъузала хьуннав тIий, дуаь дуллай буру ГьунчIукьатIрал шяраватусса ХIажимирзаев Зиябуттин Абусупияннул арснахь.

Къатригу барачатну дурсса хьуннав, дакIнин ччийкун итаннав, вила кулпатращал, оьрчIащал оьрмулия щалихханнин. ЧIарав бацIан, ччай бунагу, къавхьуминнайгу аьй мадара.
АрхIал дуклай бивкIми