Бартлаганнав вил мурадру, Ххюлуссун!

fge_18Март зурул 29-нний, Ла­ккуй­сса ва шагьрурдай­сса жяматгу лагма лавгун, ххуй-ххуйсса хъамаллурайнгу, чIахху-чIарахнайнгу оьвкуну, Ххюлуссуннал шяраву хьунни хъу дугьаврицIун дархIусса эбадатрал байран – Хъурдуккаву.
Гьашинусса Хъарас щаврил заллухъруну бия Ххюлуссуннал шяраву ва щалагу Лакрал райондалий сийлийсса вакилтал – ХIасаннул арс Аьлишаев Юсуп ва Шарапуттиннул арс Къиваев Ибрагьим.
fge_15Щарнил кьакъурув бувккун, ялувсса Заннайн лабизлазисса дуаьрттугу дурну махъ, хъарас дигьин увккуна Хъун-хъузала. Дайсса аьдатругу дурну, личIи-личIисса тIуркIурдугу бувну мукьах циняв цачIун хьуна Интту хъунил Хъун мажлисрайн. Барачатшиврул лишан кунна, хьамарангу дизлай, ялтту экьинанисса дугърисса дукьрахIанттихун дугърисса чиваркIуннал лавхъуна дугърисса махъру.
Ялунмур шиналсса Хъарас щаврил кьуртти, цинявппагу ца мукъуй бавкьуну, тапшур бувна Ххюлуссуннал жяматрал бусравсса арсурваврайн – МахIаммадлул арс Гъапуров Маликлуйн ва Оьмардул арс Гъапуров НасухIлуйн.
Яраппий, Ххюлуссуннал жямат­рангу, цинявппагу лакрал агьалинангу хьуннав дюрхъусса, дурччу­сса шин! Хъунил чIали буцIиннав, лухччинул чIан дуцIиннав! Бартлаганнав вил язи-язими мурадру, Ххюлуссун!
Жул корр.