Баргъ-гъарагъи дакьиннав!

ilchhi_22Хъарас щаврил байран ГьунчIукьатIув
Дурххунни инт цилла нирхиравун. Мунил барашиннаран дурунни Хъурдуккаврил байран интнищал архIал 22-мур мартрал кьини хъузала, мажлисрал заллу ГьунчIукьатIрал шяраватусса ХIажимирзаев Зиябуттин Абусупияннул арснал.

Шанна-мукьра нюжмаръя Зиябуттиннул «Илчи» кказитрай оьвчаву дуллай гьунчIукьатIрайн, хъамаллурайн, дунияллул цумур мурцIний цив бухьурчагу, буттахъал аьдатрай хъув уккан най ура, зущара шайсса чIарав бацIаву дувара тIий. Вана бавтIуна гьарцагу чулуха гьунчIукьатIигу, бувкIуна хъамалгу, райондалия бикIу, Зиябуттиннущал зузими бикIу, кIулми, дустал ва м. ц.
ilchhi_23Шиккува кIицI буван, оьсса чувнал я къалачIуннавча, Зиябуттин школданий дуклакинийгу, хъуна хьуну кулпат бувукунгу ляличIисса оьрчI икIайва. Итххявхсса, янин ккаркмур канил дувайсса, хъуниминнал увкумур ччяни лаласайсса. Хъунисса арамтуращал шяраваллил жяматран аьркинмур лащу-щаллу дуллансса ккурандалувун занай, гьарца аьркинмур бигар щаллу буллай тIий, ГьунчIукьатIрал хъуни арамтурал махъ ца бувну, Зиябу­ттин ивтуна цалла ГьунчIукьатIрал ккурандалул бакIчину. Ва кунмасса жагьилтал цалва кулпатиртталссагу бувну, вичIилух чIирагу бувну щябивкIний, Зиябуттин даврилсса, кулпатралсса, жяматралсса буллай уссар, ххишалдаран цалла хоббину хъанахъисса лахъшивуртту ххал дуллай, лахъазаннурду лахълай, икъавсса зунттурду бакъассар Аьрасатнавугу, мунил кьатIувгу. Ххуллурду байссар, цува ххуллурдал даврий ухьувкун, щарнил жяматран цалва чулухасса кумагран, гьарца даймуниву чIарав уссар ччарча канийну, ччарча маслихIатрайну кумаг буллай.
Зана хьунну Хъунил хъатIуйн. Гьарца аьркинмунищал гьантрал хьхьичIва кулпат, гъан-маччамигу бувцуну, вана бивхьунни ххаллилсса мажлис, дургьунни хъарас, дурунни дуаьртту, атил бувунни кувннал кув, левчунни мюрщиная байбивхьуну хъуниминнайн бияннин, ххяххан бувунни дучри, ларсунни хьхьичIун бувкминнал бахшишру. Бия вай гьарзат цалва камералувун ласлай лакрал миллатрал передача «Аьрщи ва агьлу» дачин дуллалисса ххаллилсса лакку душ – хIурулъэн Мариана МахIаммадова ва ванищал увкIсса оператор.
Хъузалал ккунукрал ххункIру, цивппагу хъат-хъатуксса, хьамаран дирзун нанисса дукьрахIан, пулав, дикI-ххункI, щинни-пинни, да­къасса дакъая ссупралий. Махъру лахълай, канай, хIачIлай, хъиривгу Зиябуттин-хъузалал, цалла аьдатрай, хьхьичIавасса кьуру тапшур бувуна ялунчIил хъув уккан хIадурсса, буттахъал аьдат дайли ласун хIадурсса ялунчIилсса хъузала Маммаев Мурад ХIасанхIусайннул арснахьхьун.
Дуаьрттаву увкумур Заннал кьамул баннав, жяматрай аргъ дизаннав, дарчIуми, харж бу­ккан бувми цадакьарттуну тIайла дацIаннав, баргъ-гъарагъи дакьиннав, сурду къалмул, ппаллу гъаттарал буцIиннав, гьарцагу чувнан ва хъаннин цIуллушиву дулуннав, оьрму лахъи баннав. «Ва Зиябуттин хъув увксса шин дия мукун буллугъсса, ххишала дакъа гьарнан даркьусса» тIутIи баннав жямат. Вихьхьуннагу, кулпат-оьрчIахьхьунгу цIуллушиву дулуннав, оьрму лахъи баннав, жяматралгу, кумаг аьркинналгу чIарав мудангу ацIлан бюхълай личIаннав ина, Зиябуттин!
Кьуру лавсъсса ХIасан­хIусайннул ва Уммул арс Мурадлулгу барачатну лавсъсса кьуру хьуннав, дакIниймур бартлаганнав.
Барча, ГьунчIукьатIрал жямат, зул Хъурдуккаврил байран!
Загьрани Аьбдуллаева