03.03.2023

Архив по дням: 3 марта, 2023

Уздансса даву

Ватан дуруччултрал байрандалуцIун бавхIуну хасъсса операциялий гьуртту хъанахъисса аьралитурачIан барча бавуртту, ссайгъатру гьан дуллалисса...