10.03.2023

Архив по дням: 10 марта, 2023

Агьали кьамул бунни

Март зурул 1-нний ЦIуссалакрал райондалул администрациялул къатраву агьалинащал хьунаавкьунни лакрал халкь цIусса миналийн бизан...

Дунияллий яла аьзизми

Ниттихъал байрандалун хас дурну ЦIуссалакрал райондалул Культуралул къатраву хьунни «Аьзизсса ниттил сипат» тIисса цIанилусса...

Барча бунни ниттихъул

Лакрал райондалул администрациялийн оьвкуну, райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадовлул барча бунни Украиннал аьрщарай нанисса хасъсса...

ДакIру аьчух дуккан дуван

Хъаннил байрандалун хасну ГьунчIукьатIрал шяраваллил Культуралул къатлуву хьунни шадлугърайсса батIаву. Байрандалул концерт дайдишин хьхьичI...

ДакIнил щавулий дирхьусса ка

Хъаннил байрандалул гьантрайн тIайла дарцIуна Ккуллал шяраватусса МахIмуд Чаннановлул Украиннаву хасъсса аьра­лий иширттаву чувшиврий...

«Мариян» центрданий

Хъаннил байрандалул хьхьичI гьантрай «Единая Россия» партиялул хъаннилмур ккурандалул хасъсса аьралий иширттаву гьуртту хъанахъиминнал...