05.03.2023

Архив по дням: 5 марта, 2023

Дагъусттаннал вакилханалий

Ватан дуруччултрал байрандалул гьантрай аьдатравун багьсса куццуй Аьрасатнал президентначIасса Дагъусттаннал вакилханалий бавтIун бия Ватандалуха...

Аьпа уттавассар

Ватан дуруччултрал кьинилул хьунийн МахIачкъала шагьрулул 34-мур школалий хьунни патриот зумунусса мероприятие «Уттавасса аьпа»...