01.07.2022

Архив по дням: 1 июля, 2022

Артур Исрапилов: Конституциялувусса дахханашиннарду жяматращал ххал дигьинтIиссар

«Дагестан» ГТРК-лул коррреспондентнал Дагъусттаннал Конституциялуву дувантIисса дахханашивурттал хIакъиравусса суалданухьхьун жаваб дуллай, Халкьуннал Мажлисрал законналсса,...

Жижара

Жаруллагьлул арс Керимов ХIажи Уттигъанну оьрмулул 64 шинаву, цIуцIишаний лахъи къалавгун, ахиратрал хьунни ххаллилсса...