22.07.2022

Архив по дням: 22 июля, 2022

ЦIараща мюхчанну яхъанан

Хамискьини, июль зурул 21-нний, «Дагестанская правда» кказитрал редакциялий хьунни Дагъусттаннал МЧС-рал Агьаммур управлениялул хъунаманал...

Чани нурданул чирахъ

Бархъаллал Маллай (МахIмудов Малла-МахIаммад) увну ур июль зурул 21-нний 1862-кусса шинал Бархъарав. Цала чIумух...