11.05.2021

Архив по дням: 11 мая, 2021

Хияллал хьунийн

Оьрмулул шачIанттай дакIнил лавсъсса пиша язи бугьлагьисса чIун дикIайхьунссар яла агьаммур. ТIабиаьтрал тIурча, инсаннан...