16.05.2021

Архив по дням: 16 мая, 2021

Аьлиллул аьрали ххуллу

Аьлил ЖахIпаровичлул оьрмулувусса яла агьаммур байрандалул кьини ветеран барча ан ванал ужагърайн бувкIунни ЦIуссалакрал...

Икрамрал ххуллий

Цимирагу шинал хьхьичIра дайдирхьусса ва шиная шинайн цIакь хъанахъисса аьдатрайн бувну, МахIачкъалаливсса ва чIаххуврайсса...