22.01.2020

Архив по дням: 22 января, 2020

Дурмуния ва данмуния

Цалла буттал шяраваллил къайгъулий Ларгсса шинал ахирданий МахIачкъалалив бавтIун бия Шахьуйннал шяраваллил жагьилтал, «Шахьуйми»...

Ларгмур шиналсса багьри

Росстатрал (Аьрасатнал статистикалул управление) ккаккиярттайн бувну 2019 шинал Аьрасатнаву муштаритурансса багьри лахъ хьуну бур...