14.01.2020

Архив по дням: 14 января, 2020

ОьрчIал хияллал байран

ЦIусса шинал байрандалул хьунийн Республикалул БакIчи Владимир Васильевлул МахIачкъалалиясса 9 шинавусса МахIаммадлул чIа куну...