27.11.2019

Архив по дням: 27 ноября, 2019

Чан дакъасса чувшиву

Ларгсса гъинттул июньдалул 6-нний Ххунзахъиял райондалий­сса ГьуцIалтIиял шяравасса ХIамзатов МахIаммадлул неххавун багьсса 9 шинавусса...