Запись

Чан дакъасса чувшиву

Ларгсса гъинттул июньдалул 6-нний Ххунзахъиял райондалий­сса ГьуцIалтIиял шяравасса ХIамзатов МахIаммадлул неххавун багьсса 9 шинавусса душ ххассал бувну бур.

Запись

МахIачкъала кIинтнийн хIадурну буссар тIий бур

[dropcap]М[/dropcap]ахIачкъала шагьрулул администрациялул гьашину лавсун бур шанна шинал лажиндарай къаласун хьусса документ – шагьру кIинтнийн, яъни кIинтнил сезондалийн, хIадурну бушиву исват буллалисса паспорт.