Москавлия – ссайгъатран троллейбусру

Москавлия – ссайгъатран троллейбусру

ЧIал къавхьуну жула хъуншагьрулул ххуллурдайх занантIиссар уттигъанну жунма «ссайгъатран» Москавуллал тIайла бувксса 15 троллейбус.

ЦIана вайннува цалсса шанма троллейбус бувкIун бур. Цаппара хIаллава ливчIсса 12 троллейбусгу биянтIиссар.
Троллейбусрал управлениялул зузалтрал бусаврийну, вай бусса бур ттинин Москавуллал кучардайх занай бивкIсса, утти ххуйсса ремонтгу дурну, жула халкь ххилан ишла буллансса троллейбусру.

Управлениялул зазалт пассажиртурахьгу хъунмасса тавакъю буллай бур троллейбусрал чIирттай, щябикIай кIанттурдай чичрурду, аьшру мадулларду тIий. Вайнналгу цала чулуха махъ буллай бур муштаритал рязину личIансса куццуй халкь ххилан ва кучардайх низамрай занан.

Лажин хIадур дурссар
З. АьбдурахIмановал

Читайте также: