ЧIирисса шяраваллил къачIивисса тарих

ЧIирисса шяраваллил къачIивисса тарих

Уттигъанну Лакрал райондалий Шахьуйннал шяраву ялун ливчунни хьхьичIавасса мизит, мугу, хар-хавар бакъа, жагьилтурал шяраваллиясса видео-ролик ласлай занай бунува. Жямат ттинин хьхьичIавасса бувагу ца мизит бивкIшиврий дакI дарцIуну бивкIхьурча, утти кIул хьунни муниярвагу хьхьичI, ягу мунищала архIал зузи бувну бивкIсса, ца цамур мизитгу бивкIшиву.
Му мизитраягу, аьмну Шахьуйннал тарихраягу ихтилатрай бура ми давуртту дуллалиминнал хьхьичIкьюкьлувусса тарихрал элмурдал доктор, ДГУ-лул профессор, ттула шяравучу Кьурбанов АхIмад Жавраиллул арснащал.


— АхIмад, тарихчи хIи­саврай, цалчин жулла шяраваллил ялувсса чичрурду та дурссар ина?
— Мукунсса чичрурду цалчин хьунни ванияр шиннардил хьхьичI Сяид Каммаевлул «Легендарная Лакия» тIисса лу итабакьлай, мивунсса материал датIлай, Шахьуйннал тарихраясса чIири-хъунсса макьала аьркинну дур куну, ттучIанма оьвкусса чIумал.
Укунагу шяравун увкIтари гъира бикIайва тарихрацIун дархIусса ци-дунугу давриха зун, университетраву теория лахьлай бухьувкун, лавхьхьумур иширацIун ишла буван. Гъирарай ххал дуллай занай икIайссияв шяравух хьхьичIарасса къатри, хIатталливсса кIалабарзру, чар­тту, чарттайсса чичрурду.

— Шахьуйннал шяраву­сса хьхьичIазаманнул ли­шанная ци бусан бю­хъанссар? КIулли му ххуллий ина тамансса захI­мат бивхьушиву.
Ца ххуллух, 2010-ку шинал, Илияс Къаяевлущал ирглийсса аьрххилий Лаккуйн, Гъумукун, най бунува, жущал архIал буссия исследователь, тарихрал элмурдал кандидат, РАН-лул Востоковедениялул институтрал профессор Владимир Бобровников ва ДНЦ РАН-лул Тарихрал, археологиялул ва этнографиялул институтрал директорнал хъиривчу Амир Наврузов, ххуйну аьраб мазгу кIулсса. Гъумукун нани ххуллий Шахьувавгу бивру, лавгру хIатталлив, ххал буварду шяраваллил хIатталливми ва хIатталлив бакъами кIалабарзру. Ттун ччай бия, ттунма аьраб мазгу ххуйну къакIулхьувкун, ми хасъсса пишакартуран кка­ккан буван.

Мукун занай буна, хIатталлив Амир Наврузовлун лявкъуна, 1877-ку шиналсса бунтравух хIала хьуну, ЦIахъардал къуманиву оьруснащал хьусса дандибацIавриву ивкIусса шахьуйричу Шагьмилавх бацIан бувсса кIалабарз. Муний аьраб мазрай чивчунугу бия: «Эта могила юноши настоящего шахида, газия Шахумилава сына Садыка, да простит Аллагь их обоих. 1294 г.х»\1877 г. (Аьраб мазрая оьруснайн бувцуссар Амир Наврузовлул). Шагьмилав ивкIссар лакрал пехоталул бакIчи. Мунал кIалабарз лякъаву ххаллилсса ишну хьунни, цанчирча, мунал цIа «лав» тIисса ахирданий къуртал хъанай духьувкун, ярусса бикIайва му яручури тIий. Востоковед Тимур Айтберовлухь бусайхтугу, пуланнал кIалабарз лявкъунни куну, къавих хъанай ия. АрхIал увцуну шяравун, цанма ккаккайхту, вих хьунни. Шикку мува пурмалул ца цамургу бур кIалабарз, МахIаммада тIисса инсаннах бацIан був­сса, мукуна бунтраву ивкIусса. Миккугу бур аьрабрай чивчуну: «Эта могила прекрасного юноши, и­стинного газия Махаммада сына Ибрагима. 1294 г.х.»\1877 г. Вай кIивагу кIалабарз лявкъуссия жун 2010 шинал.

Илияс Къаяев, Чавтара Къандаев ва АхIмад Кьурбанов
Шахьуйннал къурув лявкъусса хьхьичIавасса чарттаха зий

Ца иш цамургу. Буттан кумаг буван, шяравун увкIун, шяраваллил къурув ххулув батIлай ура 2011 шинал.ХIатталлия тин­майсса кIанай бакIрайн багьунни ца чару, лавсун, тинмай палцI бувссия, чару бур да чару. Миккува мукьмурцIусса чартту цаймигу бия. Урувгра личIлулну, жува Илияслущал архIал луглай бивкIсса, шамхалтурал накьичругу дусса мукьва чару къалякъиннав. Мукунмасса ца чару дукIу шяраваллил хIатталливгу лявкъунни, 1703-ку шинал дурсса аьрабрайсса чичрулущалсса. Мукун, ххулув багьана хьуну,ттун багьа бищун къашайсса материал бакIрайн дагьунни. Оьвкуну Илияслуйнгу, 2012 шинал буварду ми чартталсса, рищарду суратру.Ххуй­сса кумаг Къандаев Чавтаралгу бувна.

Ттул пикрилий, шамхалтурал эмблемартту дусса чар­тту гьарцагу шяраву бикIан аьркинссар, цанчирча, шамхалтурал цалва-цалва инсантал, яни властьрал вакилтал, гьарца кIанттай бивкIссар, халкьуннай каялувшиву дуллан бигьану бикIаншиврул. Мукунма жулла шяравугу ханнащалсса цачIусса чIявусса кIанттурду бивкIссар тIий бур. Гьухъаллал шяраваллищал шахьуйннал цIакьсса дахIаву диркIун дур тIий бур. Замир Аьлил бавтIсса коллекциялуву бур документру: Шахьуйннал ва Шушиннал шяраваллал дянив аьрщарал цIаний къалмакъаллу хьуну диркIун, ми иширттаву кIийлагу Чулахъ-Сурхай Шахьуйннал чулух авцIуну ур.
Гьарца Лаккуйн аьрххи багьтарив, ттущала Илияс Къаяев хIаласса хасъсса пишакарталгу буцайссия, цайми-цайми кIанттурдахгу бурганшиврул.

— Экспедициярттай ялагу лакрал цуми шяраваллавун бивссару зу?
— Жул дуссар Аьли Къаяевлул цIанийсса культуралул ва тарихрал хъиривлаявурттал фонд. Жул фондран хъунмасса кумаг бувай Лакрал миллатрал советрал председатель, жяматийсса ва политикалул ишккакку Амучи Амуттиновлул. Фондрал каялувчи Илияс Къаяевлущал жу бивру Паннаялу тIисса, Инишиял ва Вихьуллал дянивсса, кIанайн. ХьхьичIра кIикку шяравалу духьунссия, кIикку хъуннасса хIатталу дур. Миккун жу лавг­ссияв Вихьуллал шяравасса Ися тIисса адаминал маслихIатрайн бувну. БакIрайва тIурча, жу экспедициялий Вихьуллал шяравунъяв бувкIсса. Вихьлив хъуннасса хьхьичIарасса хIатталу дуссар, накьичру дусса, шамхалтурал эмблемартту дусса, лакрал цайми шяраваллаву ба­къасса кIалабарзру бусса. Ми­ккун занай, раскопкартту дуллайгу дуварду жу 3-4 шин. Микку­сса чарттугу ялу-ялун аьрщаравун бюкьлай най бия. Жу кIай шай­ссаксса марцI буварду, ва кIанай пулансса кIалабарз бу­ссар куну, ккаккангу бувну, карталийн лахъан буварду.

КIундивгу лавгссияв. КIи­ккугу лявкъунни ца чару, кIаний дия аьрабрайсса чичру: «Ва кIалабарз бивщуссар Гъази-Гъумучиял шагьрурду ласун увкIсса Надир-шагьнащалсса талатавриву ивкIусса инсаннах» тIисса. Яла бивру Ахъушиял райондалийсса Хъюллал шяравун, кIикку лявкъунни, цамур кIанай чувчIав къаккавксса, 3 метра лахъшиврул дусса, итталун дагьансса накьичругу, хъинну хьхьичIарасса аьраб мазрай­сса (ккупи хатIлийсса) чичрурдугу дусса, мира шамхалтурал лишаннащалсса кIалабарзру. Бархъаллал шяраву бацIан къавхьуна, цIан ларкьуну, махъунмай шагьрулийн бачин багьуна. Пикри буссар ва гъинттул Илияслущал Уручлав, ЦIуликъянив, Бархъарав, яла цIунилгу Хъюллал шяравун лавгун, давуртту дувансса.

— Буси уттигъанну Шахьуйннал шяраву хьхьи­чIавасса мизит ля­къаву цукун хьуссарив.
— Аьбдул Аьлиев бакIчисса, шяраваллил жагьилтуран пикри хьуна шяраваллиясса ролик бан. Му давривух гьурттуну бия кино ласаврицIун бавхIусса хасъсса вуз Москавлив къуртал бувсса МахIаммад Гъазиевгу, дуллалисса гьарцагу давривух гьуртту шайсса Руслан Жяъпаров ва Зураб Аьлиевгу.
Шяравух заназисса чIумал, жул хъунмур къулагъас дия лавай кIицI лавгсса Шагьмилавл ва МихIаммадал кIалазурттах. Шяраву цIусса мизит буллай байбивхьуну бухьувкунгу, бугьарасса инсантурахь цIухху-бусу буллай буссияв хьхьичIавасса мизитрая. КIулссия му дяшяраву бивкIшиву, миву ляличIисса Къуръандалул ва цаймигу диндалул луттирду бивкIшиву. Къазан шагьрулий типографиялий зий ивкIун ур шяравасса инсан, мунал тиха мизитран гьан бувайсса бивкIун бур чIявусса хъунисса луттирду. Мигу, туну, кув ччувччуну, кув бакъа-къатIа хьуну, цавагу ливчIун бакъар. Умуд бур му мизитраясса ци-бунугу кIул буван бюхъанссар тIисса.
Шяраваллил зума-къи­рагъ­райсса Кьуллардахалу тIисса кIанай царай аьжаивсса къатри итталун дагьунни, цирдагу най дуна ххал къахьунсса, цахъи аьрщаравуннайгу ларгсса. Бувхру мивун, ца куццуй авурну чартту бивхьуну бувсса чIира бур, дянивгу бур мизитраву бикIайсса михIравраха лавхьхьусса аьжаивсса кIану. Ва цири, цукунни тIий, цIухлан ивкIукун, бувсунни миву совет хIукуматрал чIумал аьнакIал къатта бивкIшиву.

Ттул пикрилий, шамхалтурал эмблемартту дусса чартту гьарцагу шяраву бикIан аьркин­ссар, цанчирча,
шамхалтурал цалва-цалва инсантал, яни властьрал вакилтал, гьарца кIанттай бивкIссар, халкьуннай каялувшиву дуллан
бигьану бикIаншиврул.

Амма аьнакIан мукунсса къатта буван цукунчIав къабю­хъайшиву бувчIлай бия. Хъирив багьну, материаллу ххал дуллай, хIадуршин дуллайгу бивкIун, ва инттухунмай лавгру миккун хасъсса аьлим­туращал. Минналгу тасттикь бунни му мизит бушиву, мукунмасса Гъумукгу, Ххюлусмавгу, Хъунавгу, ЧIаравгу бушиву. Шяраваллил зуманив бувсса ва ци мизит бикIан бю­хъайссар тIий, ххисса литература ххилтIу дуллай, хъирив багьукун, кIул хьунни хьхьичIава агьаммур мизитрацIун байсса бивкIшиву Кьулла-мизит тIисса мизитругу. Мивун хъунмурчIин лагайсса бивкIун бур гъуслу бан (полное омовение) арамтал. Микку ца хъунмасса чару ишла бувну бувсса хIавз кунмасса кIанугу бивкIун бур, щинал сайки 200 литра лагайсса. Мугу совет хIукуматрал чIумал шяравату лавсъссар чай цамур кIанайн, лякъирча, бучIия мугу махъунмай ласун, мизитгу лази-лакьи бувну, архитектуралул ва тарихрал гьайкал хIисаврай муния лирчIмур дуруччин.

Ахир-пикри мукунсса хьунни – агьаммур мизит дяшяраву бивкIун бур, шяраваллил зума-къирагърайгу – Кьулла-мизит.
Шяраву ялагу лявкъунни, шяраваллил яла лахъний, къалалуха лавхьхьусса кIанугу, му­кьмурцIусса, аьжаивсса. Миву инсантал ялапар хьун куннасса шартIру чIалай дакъар, бухьун­ссия миву хьхьичIва душманная ххассал хьун ишла бувайсса къала-за. КутIану учин, гихунмай зунссагу даву дур.

— Вила пикрилий, шяраваллил гьану та бивзхьунссар?
— Цалчинна-цалчинсса къатри дурсса чIун аьщуйн щуну кIул дуван шайсса иш бакъар. Шяраваллил хIатталлив жуйн бакIрайн багьунни 16-мур ттуршукулул ахирданийсса, 17-мур ттуршукулул дайдихьулий­сса ца-кIива чару. Школарттан­сса, цайми-цайми идарарттан­сса къатри дуллалисса чIумал, мукунсса чIявусса чартту бувххуну, къаливчIун бур. Ялагу ца цамур зат, Гьухъаллащал­сса дахIаву диркIхьурча жулла, хьхьичIра мукунсса аьдат диркIун дур, инсан чув ахиратравун гьарчагу, му Гьухъаллал хIатталлив уччайсса. Мукун, инсантал Шахьував ялапар хъанай бивкIун бунугу, бувччуну бикIан бюхъайссар Гьухъалив. Ххуйсса археологиялул раскопкарттал даву дуварча, Шахьував ванияр арулттуршрагу, азардагу шинал хьхьичI оьрму хIасул хьушиву тасттикь хьунтIишиврийн ттул щак бакъар.

— Шахьуйннал хьхьичI­васса цIа дурксса инсантуравух цу кIицI лаган хьунссар?
— Бусалардайн, бавмунийн, тIардайн къабувна, тасттикь дурсса, кьянкьану учин хъа­нахъисса Шагьмилавл ва МихIаммадал цIарду дур.
ПаччахIнал чIумал, дунияллул цалчинсса дяъвилул чIу­мал, ВицIхъиял участок­рал найпну ивкIссар Мирзабутта ХIасанов. Шиккува ванал цIаницIун бавхIусса ца затгу бусан. Ца аьхъарачунал ккурчIав бавтIсса кIанай оьрус­нал НикIалай паччахIнайн даши къабизансса затру увкуну бур, му иширая хъинну ччяни баян бувну бур хасъсса къуллугърайн. Му увгьуну, гихунмайсса танмихI буван Щурагьун уциннин, ВицIхъиял участок диркIсса ГьунчIукьатIрал шяравун увцуну бувкIун бур, МирзабуттачIан. Мунал аьхъарачунал каруннай­сса махругу ликкан дурну, цIухху-бусу бувну бур, ссахлур-цири куну. Яла Мирзабуттал аьхъарачу шавай тIайла увккун ур. Мугьлат бакъа баян бувну бур Щурагьун, найпнал укунсса даву дунни куну.

БувкIун мунал хъирив, Мирзабуттан суд-диван буллалисса чIун диркIун дур. Судьянал хIукму кьувкьуну, му ккалай унува, муначIан секретарь гъан хьуну, щурщу бувну бур, судьягу, цимурцагу ларкьуну, увккун лавгун ур. Ххал барча, паччахI му ппурттуву тахлия увкьун ивкIун ур. Му кьини хьуну дур, оьруснал учайсса куццуй, Мирзабутта дунияллийн увксса кIилчинсса кьини. Махъ му ивкIссар МахIач Дахадаевлущал, Саэд ХIабиевлущал, Адам Жалиевлущал, ХIадис ХIажиевлущал ва цайминнащал зий. Лакрал райондалул чулухасса халкьуннал следовательнугу ивкIун ур. Зувилку шиннардий, репрессияртту дайдирхьувкун, Мирзабутта паччахIнал хIаписарну ивкIшиву дакIнийну, мунал лагмагу щурущаву хъанан диркIун дур. Ахиргу мунан Дагъусттан кьабитан багьну бур, чил аьрщарай аьпалул хьуну ур, дурусну учин къахьурчагу, Къабардиннаву хьухьунссар мунал ахир-мина тIисса пикри бур.

— Жула шяраваллил тарихран хас бувсса лу итабакьинсса пикригу бакъа бакъахьунссар вил?
— Буссар мукунсса пикри ччянива. ЦIанакул шяраваллил тарихрайн дагьайсса материаллу датIлай ура. Умуд бур ва даву бакIуйн дуккан дуван бюхъан­ссар тIисса. Жула дянив, хъинну чанну бухьурчагу, ливчIун бур Хъун дяъвилул оьшивуртту ккарксса, дурхIусса, миннуя бусан бюхъайсса инсантал. Жулва буржри миннан дакIниймур, миннал бувсмур чичаву, луттирайн ласаву. Мунияту, ми инсантал уттавану бунува, Буттал кIанттул цIаниймур дяъвилулмур тарихралсса буварча хъина, аьвзалзаманнулмур тарих чунчIав къагьанссар.
Шяраваллил лавгмунил­сса буллай, мудан цIу-цIусса материаллах луглай, чичлай икIайва, аьпа биву, педагог Муса МахIаммадов, умуд бур мунал чичрурдаягу ва давриву кумаг хьунссар тIисса.
Умуд бур гьарцагу шахьуйричунал Хъун дяъвилийн лавгсса цала буттая, ттаттая кIулмур бусанссар, чичинссар тIисса. Цавайннал дайдирхьунни мукунсса даву. ОьвтIий ура цинявннайнагу ва давривух хIала буххан.

— Кулпатрансса, оьрчIан­сса чIун диял шайрив?
— Ттун хъинну ххирар Лакку кIану, мунихсса ччаву оьрчIавугу дишин бювхъунни, утти миннангу хъинну ххирар Лаккуйн­сса аьр­ххирду. ЧIивиний нава КIундив бава-ттаттачIан лагай­ссияв каникуллай. Ттула оьрчIру хьувкун, утти вай шяравун щи­чIан занантIиссар, вайнналми бава-ттаттахъул шагьрулий бур­хха тIий икIайссияв ттухьа нава. Барчаллагьрай ура щарнил бу­ттайн ва ниттийн – Чавтарайн ва Тамарийн, шагьрулия, бувцуну оьрчIругу, гъинттулсса Шахьував лагайсса. Эскпедицияр­ттай нанисса чIумал, бюхъавай оьрчIругу буцара ттущала, мюрщисса шиннах бурувгун, миннан цимурца къабувчIирчагу, ккавкмунил, бавмунил миннаву цин лархьхьусса аьш кьаритлатиссар.

— Барчаллагь, АхIмад, мяъна ххисса, мюнпатсса ихтилатрахлу. ТIайлабацIу буваннав вин вания тихунмайгу миллатрал, шяраваллил цIаний дуллалисса бусравсса давриву.

Ихтилат бувссар
Бадрижамал Аьлиевал

 

Читайте также: