ХьхьичIвасса мэрнал арснай тахсир ккавккунни

ХьхьичIвасса мэрнал арснай тахсир ккавккунни

МахIачкъалаллал Советский райондалул судрал тахсир ккавккунни МахIачкъала шагьрулул мэрнал къуллугърай ивкIсса Муса Мусаевлул арснай Бадруттиннуй. Судрал хIукму бувну бур Бадруттин Мусаев кIира шин ва дачIиннуй дуснакь ан ва аьмсса низамрал колониялийн акьин, мукунма ванай 30 азарда къуруш аькIлулгу дишин. Цува Бадруттин хIукму ккалакисса чIумал судрай къаивкIун ур.

ДакIнийн бутан, Бадруттин Мусаев увцуну бувкIун бур полициялул отделениялийн 2016 шинал май зурул ахирданий, ДПС-рал зузалащал къалмакъал хьуну. ДПС-лул зузалай гуж баврил хIакъираву сукку дурну диркIун дур уголов дело.
Полициялул зузалтрал документру ххал баву мурадрай бацIан бувну бивкIун бур «Мерседес» машина. Амма водительнал къабуллуну бур документру, мунащал бивкIминналгу къалмакъал дурну дур ДПС-лул зузалтращал.

ХIадур бувссар
А. Аьбдуллаевал

Читайте также: