Жул Аьлисултановна»

Жул Аьлисултановна»

Жула гьарца шяраву, жяматраву икIай акъа чара бакъасса кунасса, щарнил оьрмулуву ляличIисса кIану бувгьусса, ваца гьайчали кунасса инсан. Мукунсса инсаннан нагу ккалли бавияв, Бабаюртуллал райондалийсса КIамахъаллал ва Ппалассуннал жяматру яхъанахъисса Сангардал шяраву чIярусса шиннардил хьхьичI миналулгу хьуну, хъунмур оьрму гиккусса оьрчIан кIулшивуртту дуллай гьан бувсса ва цила хIакьсса захIматрайну бусравсса цIа хIалал дурсса, Аьлисултаннул душ Сяидова Аьбидат.


Залму АьбдурахIманова
Сангардал школалий зий ванил хьуну дур 45 шин. Вайксса шиннардил дянив, ца Сангардал жяматрал оьрчIахь дакъасса, Аьбидатлул дарсру дирхьуссар шиккусса интернатрай яхъанай бивкIсса лагмасса лакрал, яруссаннал ва даргиял къутаннаясса оьрчIахьгу.
Цивппа хъунигу хьуну, бава­хъул, ттаттахъул хьуну бунугу, хьунабавкьуни, хIакьинугу ванийн вайннал, гава оьрчIнийва кунма, иминну:«Жул Аьлисултановна!» учай.
Бувну бур Аьбидат 1941 шинал Лакрал райондалийсса ТIулизуннал шяраву.

Ппугу, щавулущал дяъвилия най унува, Душанбайлив­сса ссичIан уххан дакIнийн багьну, тиккува накьлу хьуну, Аьбидат ва ванил ссу вайннал нину Напиятлул хъуни бувну бур. Тани чIявуминнан кунма, «дяъвилул оьрчIал» кьадар вайннангу нясив хьуну бур. Буттал шяраву 3 классгу къуртал бувну, 4-7 классру бувккуну бур ШавкIрав. Ялами классру цIанихсса Гъумучиял школалий къурталгу бувну, 1960 шинал Аьбидат дуклан бувххун бур Буйнакскаллал педагогикалул училищалийн. Ми диркIун дур зунттал щархъал школарттай учительтал биял къахъанахъисса шинну. Миву ванихь дарс дирхьуну дур цIанихсса учитель, хIакьинугу жул редакциялийн ччя-ччяни хъамалу бучIайсса, аьпабиву, Абачара ХIусайнаевлул ссу ПатIимат Фаталиевал.

Сангардал школалул учительтал. 1970-ку шинну.

Ххуйсса кьиматирттай училищагу къуртал бувну, Аьбидат зун тIайла бувккун бур Хъанардал шяравун. Гай диркIун дур вайннал щала жямат цIанасса Къизилюртуллал чIаравсса ЦIусса Хъанарив бизан хьхьичIсса шинну. КIикку му чIумал бивкIун бур так байбихьулул школа. Гьаксса бивкIун бур Хъанардал жямат Аьбидатлухьгу цащала гилунмай бачу тIий, ванил тIурча, вара махIлалийсса цамур шяравунсса ххуллу язи бувгьуну бур — Ппалассуннал шяравусса байбихьулул школалийн. Шиккугу 4 шин хьуну дур зий.

ЗахIматсса ххуллурду бусса, райондалул центрдания архсса, сайки Гъуниннал райондалул дазуйсса шяравалур ва. Вайнналмур жяматгу аривппай бивзукун, Аьбидат зузисса школагу лавкьуну бур. Чан-кьансса хIаллай ва зий бивкIун бур Мукьардал шяравугу. ХIасил, 9 шин хьуну дур ванил Лаккуйсса щархъаву дарс дихьлай.
Гихунмаймур ванил оьрму бавхIуну бур аривсса лакрал жяматирттацIун. 1969 шинал Ла­ккуя ва тIайла бувккун бур Читтурдал ва КIулушацIрал жяматру яхъа­нахъисса къутандалийсса байбихьулул школалийн. Микку оьрчIру чан хъанай, школа лавкьукун, Сангардал школалул директорну таний зий ивкIсса ГьунчIукьатIатусса ХIажи Даудовлул цаламур школалийн зун оьвкуну бур.

Аьбидат лайкь хьуну бур чIя­вусса барчаллагьрал чагъардан, грамотарттан, «Халкьуннал кIулшиву ласаврил отличник» ва уттигъанну дуллусса «АьФ-лул аьм­сса ду­ккаврил хIурмат лавайсса зузала» тIисса цIардан.
Аьбидатлул бур кIива душ – Аминат ва Альбина. КIивагу, щаргу хьуну, цала-цала къатрай оьрчIру тарбия буллай, зий-занай бур.
Ва уттигъанну дуллусса бюхттулсса цIанищал щала Сангардал жяматрал, архIал зий бивкIсса учительтурал, лагма щархъаясса циняв дуклаки оьрчIал ва миннал нитти-буттал цIания барчагу буллай, Аьбидат Аьлисултановнан чIа учин ччай бур цIуллушиву ва цила душвараясса, миннал оьрчIаясса ххаришиву ва талихI-тирхханну.

Читайте также: