ЦIусса хаварду ца-кIива ххуттайну

ЦIусса хаварду ца-кIива ххуттайну

Кубанавугу зузиссар тти мобил интернет
Коммунист Кубанавугу мобильникирттай интернет зузиссар тти. ПаччахIлугърал СМИ-лий зузисса журналистътурал телефоннайри цалчин зун диркIссагу интернет, ва нани­сса шинал ахирданийнин жазиралул сайки цинявннал мобильникирттай зунтIий дур интернет. Интернетралсса буллалисса паччахIлугърал ETECSA компаниялул баян бунни 5 миллион инсантурал интернет дузал бувантIий бушиву чIал къавхьуну. Ми хъанай бур Кубанал агьалинал, аьдад хIисав дурну, бачIиксса.

Канаданал армиялул хъунаманал мархха
Украинна­ясса бур
Канаданал армиялул хъунаману ивтун ур украин Пол Винник. Ва генерал-лейтенант ур, цувагу Канаданал аьрали разведкалул хъунаману ивкIун ур. ЧIун-чIумуй ияйсса ур Украиннайнгу. Винник гьуртту хьуну ур Авгъанисттаннал дяъвилийгу.

Япон хьхьирил чIанулу – жами
Оьруснал ва японнал дяъвилул ппурттуву, Цусим талатаврия мукьах, 1905 шинала Япон хьхьиривун бювкьсса крейсер «Дмитрий Донской» лявкъуну бур хьхьирил чIанулу му жамилух цимирагу шиннардий луглагисса кьиблалул кореянал пишакартуран. Къизгъинсса талатавриву кутак цIакьсса япон ххув хьувкун, Владивостокрал чулийнмай ливхъун нанисса крейсер японнал жамирдал вив лавсун бур, канийн гьан къа­ччай, оьруснал экипажрал хIукму бувну бур жами бюкьан буван. Ва иш хьуну бур май зурл 29-нний 1905 шинал. Жами цуппа­гу Кьиблалул Кореянал Уллындо тIисса жазиралия арх бакъа, хьхьирил чIанулу, 434 метралул куртIшиврий лявкъуну бур.

Аьрабусттаннай душругу
летчикнал касму лахьлантIий бур

Аьрабусттаннай душваврангу летчикнал касму лахьхьин дуллан хIадур хъанай бусса бур, ттуршунниха ливчусса душваврал Леххаврил академиялувун кьамул бувара тIисса аьрзарду буллуну бур. Шанна шинал му­тталий академиялул самолетрал штурвалданух щябикIансса душру хIадур бувантIий бур.

Барзул ххяппур­ттаща
ххассал бувну бур душ

Къиргъизсттаннай, Иссык-Куллал авлахърай, этнофестиваль нанисса ппурттуву, авлий буккай беркут-барзу мяйра шинавусса душнийн ххявххун бур. ЧIараввасса балчантрай­сса бурттигьалтраща душ барзул ххяппурттаща ххассал буван хьуну бур.

Читайте также: