Дагъусттаннал тарихрал ца парча

Дагъусттаннал тарихрал ца парча

Республикалул парламентрал председатель Хизри Шихсаидовлул бусаврийн бувну, М.-Сс. Оьмаханов бакIчисса чIумал Дагъусттаннал экономика тамансса хьхьичIуннай итххярххун диркIссар тIар, «ХIакьину жува бавтIун буру чIярусса шиннардий жула Да­гъусттаннай каялувшиву дуллай ивкIсса инсан дакIнийн утан.


Му ур жуна хъамакъаитайсса МахIаммад-Ссалам Илиясович Оьмаханов. Муная гъалгъа тIун бюхъанссия хъунмасса хIаллай, цанчирча танал чIярусса давуртту дурссар республикалул ва билаятрал цIаний. Хаснува бусан ччай бур танал зузалт хIадур баврил политикалул ххуллий дурсса давурттая. МахIаммад-Ссаламлун хIисав шайва ва жаваблувсса къуллугъирттайгу битайва, ххуйну зузи­сса, итххявхсса жагьилтал. Шикку бур мукунминнавасса цаппара. Масалдаран, МахIаммадаьли МахIаммадович МахIаммадов, МухIу Гьимбатович Аьлиев.

МахIаммад-Ссалам каялув­шиву дуллай ивкIсса шиннардий хьхьичIунну зий диркI­ссар гидроэнергетика, промышленность, шяраваллил хозяйство. 1984 шинал Да­гъусттаннай хьхьичIра-хьхьичI дартIун диркIссар рекордрал даражалийсса къюмайтIутIул бакIлахъия – 380 тонналияргу ххишаласса. Му гьуртту хьу­ссар Хъун дяъвилий, ххуйсса тарбиялий хъуна увссар цала арс Илияс Оьмаханов, цIана му зий ур Аьрасатнал политикалул хьхьичIунсса иширттай.

Мунан ххирая инсантал ва цува лявхъусса буттал улча, му ия хъунасса интернационалист», — увкунни Хизри Шихсаидовлул.
Мунал бувсуна мукунми шадлугърал батIаврий гьуртту хьун бувкIсса хъамаллурая.
Яла гьуртту хьуминнан кка­ккан дуруна М.-Сс. Оьмахановлуясса кино ва ххаллилсса концерт.

Читайте также: